Odborný asistent (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry matematiky a deskriptivní geometrie.

Termín nástupu: 1. 9. 2018 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku: 100% (40 hodin/týden)

Náplň práce

  • zajišťování výuky na katedře, a to zejména v předmětech zaměřených na základy lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu a statistického zpracování dat;
  • spolupráce při řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací řešených na Fakultě strojní;
  • poskytování konzultací studentům Fakulty strojní a univerzity;
  • zapojování se do výzkumných, vědeckých úkolů a dalších aktivit katedry, fakulty a univerzity;
  • aktivní vyhledávání projektů a podílení se na jejich přípravě, tvorbě a řešení.

Požadavky

  • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření;
  • pedagogická praxe a schopnost vést výuku matematiky na technické vysoké škole;
  • předpokládá se vědecká a publikační činnost a další odborný růst;
  • jazykové znalosti;
  • občanská a morální bezúhonnost, kterou je na vyzvání možno doložit výpisem z rejstříku trestů ne starším 90-ti dnů.

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem, výpisem z databází WoS a SCOPUS a případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce s označením „OA 310“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (ve formátu PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu s příslušným zákonem.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava