Vyhlášení Studentské vědecké a odborné činnosti na rok 2020

Děkan FBI VŠB-TUO vyhlašuje na rok 2020 Studentskou vědeckou a odbornou činnost.

© 2019 VŠB-TU Ostrava