Projekt řeší potřebu výrazného posílení vztahů mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě prostřednictvím jejich spolupráce a vytvoření podmínek a předpokladů pro možnou integraci. Projekt je zpracován v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast VŠ na období 2011 – 2015“ zejména v části diverzifikace vysokého školství s cílem zefektivnění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na OU a VŠB-TU. Výsledkem realizovaného projektu bude zvýšená spolupráce, intenzivnější komunikace, přenos informací mezi OU a VŠB-TUO, sjednocené postupy, normy a technicko - organizační procesy vedoucí k možné integraci. V důsledku realizace projektu dojde k lepší koordinaci výuky, výzkumu a vývoje a ke zvýšení schopnosti reagovat na změny požadavků trhu práce a vést k podpoře inovačních řešení. Další spolupráce se projeví v realizaci společných projektů, společném využívání výzkumných a vývojových kapacit a vzájemné kooperaci na všech činnostech (společné semináře, konference, tematicky zaměřené workshopy aj.).


© 2019 VŠB-TU Ostrava