Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO považuje internacionalizaci a s ní spojený rozvoj studentských a zaměstnaneckých mobilit za jednu z hlavních priorit. Proto mohou zaměstnanci VŠB-TUO získat finanční prostředky také na výjezdy do třetích zemí, a to v rámci institucionálního rozvojového projektu VŠB-TUO "Podpora cest zaměstnanců VŠB-TUO do třetích zemí".

Cílem projektu je podpora pracovních cest zaměstnanců univerzity, a to jak akademiků, tak i technickohospodářských pracovníků, které nejsou zahrnuty pod program Erasmus+ nebo jiný evropský program.

Účelem těchto cest je podpora aktivit, které povedou k rozvoji internacionalizace univerzity a získávání nových zájemců o studium či partnerů ke spolupráci. Tyto cesty se mohou realizovat ve formě výjezdu zaměstnance za účelem navázání spolupráce s novou institucí, výuka či posilování stávající spolupráce. Nebudou podpořeny výjezdy na jazykové pobyty a konference. Dalším předpokladem je, že stávající i nově navázána partnerství budou moci naši zaměstnanci a studenti následně využívat krealizaci výměnných zaměstnaneckých a studijních pobytů, stáží, letních/zimních škol a dalších aktivit.

Jedním z cílů projektu je rozšířit rozmanitost partnerských institucí a zvýšit počet smluv s kvalitními partnery zejména v méně zastoupených oblastech a kontinentech, například v Austrálii a Oceánii, Severní a Jižní Americe, Africe a Asii.

Zaměstnanec může v rámci projektu vycestovat na univerzity a instituce:

 • do zemí mimo Evropu
 • se kterými je podepsáno Memorandum of Understanding či jiná smlouva NEBO
 • na zcela nové instituce za účelem navázání kontaktu a další spolupráce;
 • minimální délka pobytu na zahraničních institucích je 5 dní;
 • v rámci jedné cesty lze navštívit i více institucí.

Výše finanční podpory:

 • jednorázový příspěvek do výše 50.000,- Kč bez rozlišení pobytových nákladů a nákladů na cestu;
 • finanční podpora je určena na dopravu do místa konání, stravné, kapesné, ubytování a místní dopravu;
 • prostředky z IRP jsou alokovány na kalendářní rok.

Výběr zaměstnanců:

 • Oddělení mezinárodních vztahů vyhlásí na začátku kalendářního roku výběrové řízení, o jehož výsledku budou následně všichni přihlášení uchazeči informováni.
 • Dle aktuálního stavu čerpání lze vyhlásit dodatečné výběrové řízení v průběhu kalendářního roku.
 • V roce 2023 univerzita podpoří min.10 výjezdů.
 • Výjezdy mohou být realizovány nejpozději do 31. 10. 2023.

Kritéria pro hodnocení přihlášek:

 • elektronická přihláška v uvedeném odkaze, jejíž součástí je motivační dopis v AJ a čestné prohlášení o dosažení jazykové úrovně,
 • bodově zvýhodněny budou zvolené destinace,
 • do jedné instituce bude podpořen výjezd pouze jednoho zaměstnance,
 • přednost budou mít prvovýjezdy, výjezdy za účelem získání nové spolupráce a zajištění výuky na zahraniční instituci.

Termín odeslání přihlášek: 31. 1. 2023

vyjezdy-zamestnancu: Přihláška do VŘ - IRP (2023) (vsb.cz)

Dokumentace k výjezdu:

je nutné dodat na Oddělení mezinárodních vztahů

 • min. 14 dní před výjezdem:

  • cestovní příkaz – originál se všemi podpisy;
  • Staff Mobility Agreement – sken je dostačující;

   Nebudou-li dokumenty k výjezdu odevzdány ve stanoveném termínu, bude výjezd nabídnut náhradníkovi z výběrového řízení.

 • nejpozději 14 dnů po návratu:

  • potvrzení o délce pobytu  - originál;
  • závěrečná zpráva ve volném formátu (přiložit kontakty nebo kopie vizitek) – originál;
  • vyúčtování cestovního příkazu - originál (předání vyúčtování na účtárnu bude zajištěno Oddělením mezinárodních vztahů).

   V případě, že vyúčtování cesty se všemi náležitostmi nebude na odd. 9230 doručeno v uvedeném termínu, nebude tato cesta hrazena z projektu internacionalizace.

Kontakt:

Denisa Zdražilová
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A338
Tel: + 420 596 995 459