Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB -TUO považuje internacionalizaci a s ní spojený rozvoj studentských a zaměstnaneckých mobilit za jednu z hlavních priorit. Proto mohou zaměstnanci VŠB-TUO získat finanční prostředky také na výjezdy do třetích zemí, a to v rámci institucionálního rozvojového projektu VŠB-TUO "Podpora cest zaměstnanců VŠB-TUO do třetích zemí". 

Cílem projektu je podpora pracovních cest zaměstnanců univerzity, a to jak akademiků, tak i technicko-hospodářských pracovníků, které nejsou zahrnuty pod program Erasmus+ nebo jiný evropský program.

Účelem těchto cest je podpora aktivit, které povedou k rozvoji internacionalizace univerzity a získávání nových zájemců o studium či partnerů ke spolupráci. Tyto cesty se mohou realizovat ve formě výjezdu zaměstnance za účelem výuky, navázání spolupráce s novou institucí, posilování stávající spolupráce či účasti na konferenci. Dalším předpokladem je, že stávající i nově navázána partnerství budou moci naši zaměstnanci a studenti následně využívat k realizaci výměnných zaměstnaneckých a studijních pobytů, stáží, letních/zimních škol a dalších aktivit.

Jedním z cílů projektu je rozšířit rozmanitost partnerských institucí a zvýšit počet smluv s kvalitními partnery zejména v méně zastoupených oblastech a kontinentech, například v Severní Americe, Austrálii, Oceánii. 

Zaměstnanec může v rámci projektu vycestovat na univerzity a instituce:

 • do zemí, které nejsou podporovány v rámci projektu Erasmus + nebo v jiném evropském programu;
 • se kterými je podepsáno Memorandum of Understanding či jiná smlouva NEBO
 • na zcela nové instituce za účelem navázání kontaktu a další spolupráce;
 • minimální délka pobytu na zahraničních institucích je 5 dní;
 • v rámci jedné cesty lze navštívit i více institucí.

Výše finanční podpory:

 • jednorázový příspěvek do výše 60.000,- Kč bez rozlišení pobytových nákladů a nákladů na cestu;
 • finanční podpora je určena na dopravu do místa konání, stravné, kapesné, ubytování a místní dopravu;
 • prostředky z IRP jsou alokovány na kalendářní rok.

Výběr zaměstnanců:

 • probíhá formou fakultního výběrového řízení na začátku kalendářního roku;
 • dle aktuálního stavu čerpání lze vyhlásit dodatečné výběrové řízení v průběhu kalendářního roku;
 • v roce 2021 může každá fakulta, včetně USP, vyslat 3 pracovníky.

 Dokumentace:

 • před výjezdem je nutno dodat na Oddělení mezinárodních vztahů:
 • po návratu:
  • potvrzení o délce pobytu  - originál;
  • závěrečná zpráva ve volném formátu (přiložit kontakty nebo kopie vizitek) – originál.

Kontakt:

Bc. Marta Blaštíková 
Oddělení mezinárodních vztahů
Kancelář A338
Tel: + 420 597 324 33
marta.blastikova@vsb.cz