Minigolf a místa určená ke grilování

Článek 1 Základní ustanovení

Provozní řád se vztahuje na venkovní plochy v majetku VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby, ul. Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100.

Článek 2 Provoz venkovních hracích ploch golfového hřiště

Výše uvedené venkovní hrací plochy jsou studentům ubytovaných na kolejích v Ostravě-Porubě a veřejnosti přístupné denně od 14:00 hod. do 22:00 hod. v průběhu měsíců duben-říjen, dle počasí.

Mimo stanovenou provozní dobu je vstup na hrací plochy povolen pouze studentům ubytovaných na kolejích v Ostravě-Porubě, a to nejdříve od 9.00 hodin. Vstup bude otevřen na vyžádání pracovníky recepce E.

Provoz prostoru ke grilování

Výše uvedené prostory určené ke grilování jsou umístěné v areálu minigolfu a jsou přístupné studentům ubytovaných na kolejích v Ostravě-Porubě denně od 14:00 hod. do 21:00 hod. v průběhu měsíců duben-říjen, a to V DOBĚ PROVOZOVÁNÍ MINIGOLFU (tj. bude přítomen pracovník provozovatele minigolfu). Mimo stanovenou provozní dobu a ve vzdálenosti 4 metrů od minigolfových drah je grilování zakázáno pod pokutou 500,- Kč za nedodržení.

Další ustanovení

 1. Provoz venkovních hracích ploch vč. prostor určených ke grilování - úklid, údržbu, opravy zajišťuje provozovatel, tj. Stavovská Unie Studentů Ostrava o.s. Sekání travnatých ploch, údržbu dřevin a odvoz komunálního odpadu zajišťují zaměstnanci VŠB-TUO, Ubytovací služby.
 2. Na venkovních plochách je zakázáno:
 • vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu zelených ploch, dřevin a opravy herních zařízení),
 • poškozovat schody, lavičky, informační tabule, vstupovat na minigolfové dráhy,
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty kromě povolených zvířat dle Kolejního řádu VŠB-TUO, Ubytovací služby,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm mimo míst k tomu určených,
 • znečišťovat prostory venkovních hracích ploch,
 • užívat omamné a psychotropní látky,
 • používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena,
 • stanovat a nocovat,
 • užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně označena.

Povinnosti při grilování a manipulaci s otevřeným ohněm:

 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm pouze v umístěných skružích,
 • grilovat pouze v grilech v přímé blízkosti těchto skruží, nikoliv v blízkosti minigolfových drah,
 • uhašený popel z grilování vhazovat pouze do skruží,
 • uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu a vhazovat komunální odpad do odpadkových košů, nikoliv do skruží.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny občany, kteří se na venkovních plochách zdržují.
 2. Na dodržování ustanovení Provozního řádu venkových ploch dohlíží provozovatel a zaměstnanci VŠB-TUO.
 3. Provozovatel a pověření zaměstnanci Ubytovacích služeb VŠB-TUO jsou oprávněni vybírat pokutu za nedodržení tohoto řádu.
 4. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

Marie Stonišová - ředitelka Ubytovacích služeb VŠB-TUO
Jaroslava Kořená - prezidentka SUS Ostrava o.s. 

Grilování_001Grilování_002Grilování_003


© 2019 VŠB-TU Ostrava