Ceník kolejného

platný od 1.9.2018 (TUO_SDE_18_005, v celém znění zde)

Budova Typ ubytování Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH
při plné obsazenosti (základní sazba) neobsazené 1 lůžko (dynamická sazba) neobsazené 2 lůžka (dynamická sazba)
denní denní denní
A 3 lůžkový pokoj 80 90 100
2 lůžkový pokoj 89 99 -
A (zrekonstruované pokoje) 3 lůžkový pokoj 96 106 116
2 lůžkový pokoj 103 113 -
B (zrekonstruované pokoje) 3 lůžkový pokoj 92 102 112
2 lůžkový pokoj 99 109 -
C D E 2 lůžkový pokoj 89 99 -

Kolej Poruba

Cena za ubytování (kolejné) je stanovena na 1 den a lůžko. Kolejné za měsíc se vypočte jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní v daném měsíci. V ceně je zahrnuto užívání pokoje s vybavením a příslušenstvím, užívání určených společných prostor, poskytování služeb spojených s ubytováním vč. připojení na internet. Internet je poskytnut pouze studentům VŠB-TUO a dále studentům OU, kterým bylo přiděleno identifikační číslo kartovým centrem VŠB-TUO (dále je ID).

Ubytovaný hradí kolejné za celý měsíc i v případě, že bydlel na kolejích jen po část měsíce s výjimkou  měsíce, ve kterém nabyla účinnosti smlouva o ubytování. V tomto měsíci platí kolejné od data účinnosti smlouvy o ubytování. V případě schválené žádosti o ubytování dle stanovených termínů a rezervace ubytovacího místa je posledním rozhodným datem začátku účinnosti smlouvy o ubytování datum zahájení školního roku.

V případě změny v obsazenosti pokoje se změna promítne do ceny ubytování od data změny (dynamická sazba), tj. dnem změny Smlouvy o ubytování (výměna pokoje v rámci kolejí) nebo dnem ukončení Smlouvy o ubytování spolubydlícího. V případě změny v obsazenosti pokoje může ubytovaný požádat o změnu Smlouvy o ubytování v Ubytovací kanceláři:

  • přestěhování na jiný pokoj
  • žádost o ponechání volného místa na pokoji

V měsících červenec-září neplatí dynamické sazby pro výpočet kolejného dle obsazenosti pokoje, tj. cena ubytování je stanovena jako při plné obsazenosti pokoje (základní sazba).

Dojde-li ke změně výše sazeb DPH, mohou být ceny upraveny o tuto zákonnou změnu dnem účinnosti příslušného zákona.

Ubytovaným studentům se v měsících červenci a srpnu poskytuje sleva z kolejného ve výši 10 Kč/den, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin. Sleva je poskytnuta také studentům po ukončení studia v měsíci červnu daného roku, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin.

Jak platit kolejné?

Kolejné je standardně hrazeno prostřednictvím inkasa – Ubytovací služby pošlou požadavek do Vaší banky na stažení částky za ubytování. Pokud máte na svém účtu zadáno svolení k inkasu, banka částku z Vašeho účtu strhne a pošle ji Ubytovacím službám. Svolení k inkasní platbě musí mít následující parametry:

  • číslo účtu příjemce: 167 353 879/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
  • limit: minimálně Kč 5.000,-

Inkasní platby probíhají vždy k 1. pracovnímu dni následujícího měsíce ve výši stavu konta ubytovaného studenta vedeného v systému AT koleje. Stav konta  může student sledovat na webových stránkách http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/ po přihlášení do informačního systému AT koleje. Student se přihlásí pod svým přiděleným osobním číslem (např. abc123) a heslem.

V případě, že Vám z různých důvodů inkaso neproběhne (nedostatečný zůstatek na účtu, špatně nastavené svolení k inkasu apod.), máte možnost provést úhradu kolejného hotově na pokladně Ubytovacích služeb za manipulační poplatek ve výši 50,– Kč, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Pokladna Ubytovacích služeb se nachází v přízemí budovy B. Druhou možností, jak uhradit kolejné, je bankovní převod, a to na účet: 167 353 879/0300, VS je rodné číslo studenta bez lomítka. Od 17.10.2016 je možnost úhrady také platební kartou v pokladně Ubytovacích služeb.

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí - kolejné

ČSOB, a.s., č. účtu: 167 353 879/0300
IBAN CZ98 0300 0000 0001 6735 3879
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)

Název banky: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

Depozitum

  • Studenti (z České republiky a Slovenské republiky) vč. zaměstnanců VŠB-TUO a OU hradí depozitum ve výši 3.000,- Kč.
  • Zahraniční studenti kromě studentů ze Slovenské republiky hradí depzitum ve výši 5.000,- Kč.

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozit

ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)

Název banky: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

Ubytování po ukončení studia nebo přerušení studia

V případě, kdy ubytovaný student ukončí studium nebo přeruší studium, mohou Ubytovací služby za podmínky volné ubytovací kapacity poskytnout ubytování od měsíce následujícího po měsíci ukončení studia za cenu kolejného navýšeného o 10 Kč/den, a to do konce příslušného akademického roku.Ubytovanému nebude poskytováno připojení k internetu v síti VŠB-TUO ode dne ukončení studia, resp. ode dne zablokování ID.Ubytovaný student je povinen oznámit ukončení studia Ubytovacím službám nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce, kdy k ukončení studia došlo. Porušení této povinnosti může vést k odstoupení od Smlouvy o ubytování ze strany Ubytovacích služeb.

V případě, že se ubytovaný opět stane studentem, bude cena kolejného stanovena dle bodu 1.1., a to od měsíce následujícího po měsíci zahájení studia.

Individuální požadavky na obsazenost pokoje (ponechání volného místa na pokoji)

Individuální požadavky na obsazenost pokoje budou řešeny na základě písemné žádosti ubytovaného nebo na základě společné žádosti dvou ubytovaných. Žádosti bude vyhověno pouze v případě kapacitních možností Ubytovacích služeb.

Za vyžádané neobsazení volného místa se cena dle bodu 1.1., odpovídající aktuální obsazenosti pokoje, zvyšuje o tyto částky:

  • ve dvoulůžkovém pokoji za 1 volné místo              20 Kč/den/ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 1 volné místo                    10 Kč/den/každý ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 2 volná místa                    40 Kč/den/ubytovaný

Příklad: Student požaduje samostatné ubytování na dvoulůžkovém pokoji budovy C. Jeho cena se skládá z ceny ubytování s neobsazeným 1 lůžkem a z navýšené částky z důvodu požadavku o samostatné ubytování, viz. ceny výše, tj.

Celková cena/den = 99 Kč/den + 20 Kč/den = 119 Kč/den = 3.570 Kč/měsíc (30 dní)

A3 lůžkový pokoj7080902 lůžkový pokoj7989-A (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj86961062 lůžkový pokoj93103-B (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj82921022 lůžkový pokoj8999-C D E2 lůžkový pokoj7989-

© 2019 VŠB-TU Ostrava