Harmonogram ubytování prvních ročníků

Harmonogram ubytování studentů prvních ročníků pro akademický rok 2018/2019

22.5.2018-31.7.2018

Přijímání elektronických žádostí o ubytování
Zájemci o ubytování vyplní po přihlášení na http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje elektronickou žádost o přidělení ubytovacího místa. Přihlásit se mohou pouze studenti VŠB-TUO, kterým bylo přiděleno identifikační číslo uvedené v Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Ostatní zájemci si mohou podat papírovou žádost.

Uživatelským jménem pro přihlášení do systému je vaše identifikační číslo ve formátu ABC1234. Heslo je 4-místná číslice uvedená za lomítkem vašeho rodného čísla.

Identifikační číslo je uvedené v závorce za číslem vaší žádosti a najdete jej v Rozhodnutí o přijetí ke studiu v záhlaví vaší adresy u oslovení, např. pan/paní (XXX999999/ABC1234). Písmena ABC vychází z prvních třech písmen vašeho příjmení, např. pan Novák: NOV1234.

Žádosti odeslané po 31.7.2018 budou automaticky zařazeny do druhého kola a zájemci o ubytování budou o kladném vyřízení své žádosti postupně informováni, nejpozději však do 17.9.2018.

22.5.2018-31.7.2018
Přijímání papírových žádostí o ubytování
Studenti jiných vysokých škol si vyplní papírovou žádost o ubytování pro první ročníky, která je umístěna na webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz nebo si tiskopis mohou vyzvednout v Ubytovací kanceláři. Řádně vyplněnou žádost zájemce zašle nejpozději do 31.7.2018 na e-mail ubytovani@vsb.cz nebo poštou na adresu: VŠB-TUO, Ubytovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba.
Žádosti odeslané po 31.7.2018 budou automaticky zařazeny do druhého kola a zájemci o ubytování budou o kladném vyřízení své žádosti postupně informováni, nejpozději však do 17.9.2018.
do 2.8.2018 Zpracování přihlášek
3.8.2018

Zaslání Rozhodnutí o ubytování na e-mail zájemce o ubytování.

Smlouvu o ubytování obdrží zájemce v den nastěhování. S obsahem smlouvy se zájemce může seznámit na webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz.

3.9.2018-17.9.2018 Ubytování studentů dle data uvedeného v Rozhodnutí o ubytování

Podmínky a postupy pro získání ubytování:

V případě schválení žádosti o ubytování obdržíte nejpozději do 3. srpna 2018 elektronické Rozhodnutí o ubytování (na vámi uvedený e-mail v žádosti o ubytování) s uvedením termínu nastěhování a výzvou k úhradě depozita ve výši 3.000 Kč (studenti ČR a SR) nebo ve výši 5.000 Kč (zahraniční studenti mimo SR) spolu s údaji o platbě depozita.

Depozitum plaťte až PO SCHVÁLENÍ žádosti, a to nejpozděj do 31. srpna 2018 (v tento den již musí být částka připsána na našem bankovním účtu: 167 353 879/0300, VS: Vaše rodné číslo bez lomítek). Při neuhrazení depozita do tohoto termínu nárok na ubytování zaniká. Depozitum je vratné, a to při ukončení ubytování dle Smlouvy o ubytování a po započtení neuhrazených pohledávek. V případě dalšího zájmu o ubytování se depozitum uhrazené v předchozím akademickém roce převádí do dalších období. Vrácení depozita se řídí Kolejním řádem, čl. 10.

V případě, že se neubytujete na kolej v termínu nastěhování uvedeném v Rozhodnutí o ubytování, popř. ve Smlouvě o ubytování a nezájem o ubytování řádně neoznámíte do 31. srpna 2018, bude vám účtován storno poplatek dle Sazebníku-škody, služby, pokuty ve výši depozita.

Při nastěhování na kolej je třeba předložit:
- potvrzené svolení k inkasu, které obdržíte ve vaší bance. Svolení k inkasní platbě musí mít následující parametry:

           Číslo účtu příjemce: 167 353 879/0300 (Československá obchodní banka,a.s.)

           Limit:                     minimálně 5.000 Kč

- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
- 1 ks barevné fotografie pro vydání kolejního průkazu (pasový formát)
- doklad o zaplacení depozita, pokud bylo hrazeno pár dní před nástupem

Je nutné seznámit se s předpisy upravující ubytování zejména s Kolejním řádem, Ceníkem ubytovacích služeb, bezpečnostními a požárními předpisy a s návrhem Smlouvy o ubytování (https://www.vsb.cz/ubytovani/cs).

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava