Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic A1032

I. Obecná ustanovení:

V místnosti A1032 je umístěna specializovaná počítačová učebna celouniverzitního charakteru, která je rovněž začleněná do Superpočítačového centra VŠB-TUO. Provozní řád Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic upravuje práva a povinnosti uživatelů.

Využívání univerzitní počítačové sítě (TUONET) a software se řídí směrnicí rektora TUO_SME_99_002 – „Pravidla používání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava“. Řešení bezpečnostních IT incidentů na VŠB-TU Ostrava je stanoveno směrnici TUO_SME_09_001. Používání Elektronické pošty je upraveno směrnicí TUO_SME_09_002.

Zákon 256/1992 Sb. řeší ochranu osobních údajů v IS. Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se řídí provozování instalovaného kamerového systému. Povinnosti a práva správce (operátora) na Celoškolské pracovně grafických a výpočetních stanic jsou stanoveny dodatkem k Provoznímu řádu.

Veškeré informace týkající se práv a následných povinností souvisejících s používáním SW a HW komponent jsou upraveny směrnicemi, nařízeními a jinými interními pokyny. Tyto informace jsou uveřejněny na www stránkách univerzity nebo přímo v objektech, jejichž činnost upravují. Každý, kdo využívá pro své aktivity prostředky VT VŠB-TUO (síť, SW, HW a jiné komponenty), je povinen se s platnými nařízeními seznámit a řídit se jimi.

V případě porušování platných ustanovení se uživatel (student či zaměstnanec) vystavuje možnosti postihu sankcemi z nich vyplývajících.

II. Práva a povinnosti uživatelů Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic A1032:

 1. Celoškolskou pracovnu grafických a výpočetních stanic a jejích služeb mohou využívat studenti a zaměstnanci VŠB-TUO (uživatelé). Uživatel je povinen pro svou práci přihlásit se na stanici standardním přihlašovacím způsobem platným v univerzitní počítačové síti.
 2. Student nebo zaměstnanec je povinen (na požádání správce, operátora, vyučujícího popřípadě vedení provozovatele) prokázat se svým studijním průkazem popřípadě identifikační kartou či jiným dokladem pro ověření totožnosti.
 3. V Celoškolské pracovně grafických a výpočetních stanic platí zákaz vstupu a práce na základě cizí identifikační karty a pod cizím uživatelským jménem. V takovém případě bude uživatel správcem, operátorem, vyučujícím či vedením provozovatele neprodleně vykázán s možným postihem jak své osoby, tak vlastníka identifikační karty (viz. Směrnice rektora TUO_SME_99_002, bod III. Zásady používání počítačové sítě).
 4. Všichni uživatelé jsou povinni před zahájením své práce zkontrolovat vybavení zvoleného pracoviště. V případě jakéhokoliv zjištěného nedostatku nebo nefunkčnosti zařízení okamžitě ohlásit závadu správci, operátorovi, vyučujícímu či vedení provozovatele, kteří závadu ihned zaevidují a zajistí její vyřešení. Při nedodržení tohoto postupu berou uživatelé zodpovědnost za nefunkční zařízení na sebe a to se všemi možnými důsledky.
 5. Pracovní stanice ani monitory Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic se nikdy nevypínají! Taktéž se bezdůvodně neprovádí reset či restart zvoleného instalovaného zařízení VT. Uživatel není oprávněn jakkoliv měnit HW ani SW konfiguraci pracovní stanice nebo jiného zařízení umístěného v pracovně (plotter, tiskárny, apod.).
 6. Při vstupu do Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic je uživatel povinen vypnout vyzvánění na svém mobilním telefonu. Vyřizování soukromých telefonních hovorů je na Celoškolské pracovně grafických a výpočetních stanic zakázáno a to především z důvodů rušení práce ostatních uživatelů. Telefonování je umožněno pouze mimo prostor Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic.
 7. Při práci s prostředky VT je povinností všech uživatelů dbát na šetrné a odborné zacházení se svěřeným zařízením. Není dovoleno přesouvat, odpojovat, přenášet, připojovat a ani jinak manipulovat s umístěným zařízením. Na pracovních stanicích vybavených USB a FW vstupem na předním panelu je povoleno připojování USB a FW přenosných zařízení. Není dovoleno odpojovat síťovou kabeláž. Taktéž není dovoleno připojovat do kabeláže sítě VŠB-TUO vlastní přinesené počítače či notebooky.
 8. Pro práci s notebooky je v pracovně zřízen WiFi HotSpot.
 9. V prostorách Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic platí přísný zákaz kouření a konzumace potravin a nápojů, včetně alkoholických. Je také zakázáno používání prostředků VT pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Rovněž je zakázáno rušit ostatní uživatele nevhodným chováním, hlukem, světelnými, zvukovými či optickými efekty.
 10. Nejsou povoleny nežádoucí experimenty s prostředky VT. Uživatel smí používat pouze ta zařízení, která ovládá a s jejichž obsluhou je seznámen.
 11. Uživatel má právo používat počítačové sítě TUONET pouze v souladu s platnými předpisy (viz. Směrnice rektora TUO_SME_99_002, bod VII. Práva a povinnosti uživatele). V Celoškolské pracovně grafických a výpočetních stanic je zakázáno hrát jakékoliv „POČÍTAČOVÉ HRY“ v jakékoliv formě včetně textových a tzv. MUDů. Porušování tohoto ustanovení je neetické a dochází ke zneužití jak účelu poskytnutého prostředku VT, strojového času, elektrické energie, tak k blokování místa jinému uživateli, který svůj čas využije k seriózní práci. Uživatelé mají právo se s tímto problémem obrátit na správce, operátora, vyučujícího nebo vedení provozovatele. Viník je povinen uvést svou identifikaci dle bodu 2. tohoto řádu a ihned místo uvolnit pro práci.
 12. Uživatelé jsou povinni řídit se provozními pokyny správce, operátora, vyučujícího či vedení provozovatele, dodržovat příslušná nařízení a ustanovení (viz Směrnice rektora TUO_SME_99_002, bod VII Práva a povinnosti uživatele). Svým vstupem do prostoru Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic se zavazují dodržovat Provozní řád a rovněž mají právo dle tohoto řádu uplatňovat své požadavky. Při porušení tohoto bodu řádu je možno postupovat na základě sankcí vyplývajících ze Směrnice rektora TUO_SME_99_002.
 13. Uživatel má právo používat pouze instalované legální programové vybavení. Pro ukládání vlastních dat uživatel použije svůj nosič (CD nebo DVD zapisovatelné médium či USB nebo FW přenosné zařízení) nebo svůj domovský adresář.Na pracovních stanicích je zakázáno instalovat jakýkoliv další SW, včetně těch, jež dovolují volné šíření (freeware)!
 14. Uživatel má právo na poskytnutí všech služeb, které jsou na Celoškolské pracovně grafických a výpočetních stanic nabízeny.
 15. Uživatel má právo na ochranu svých osobních dat a informací.
 16. Správce, operátor, vyučující či vedení provozovatele jsou oprávněni v rámci své kompetence monitorovat vytížení zdrojů počítačové sítě a oprávněnost jejich využívání jednotlivými uživateli. Toto ustanovení může být využito pro identifikaci přestupků uživatelů a to v souladu s platnými směrnicemi VŠB-TUO a v souladu se zákony ČR.
 17. Uživatelům-studentům Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic není dovoleno jakkoliv pracovat či manipulovat s nainstalovanou video i audio technikou pro podporu výuky (projektor a DVD přehrávač).
 18. Uživatelům Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic není dovoleno jakkoliv pracovat či manipulovat jak s ovládacími prvky instalované klimatizační jednotky, tak s klimatizační jednotkou samotnou! V pracovně je také zakázáno otevírání oken a neúčelné a zbytečné otevírání dveří a to z důvodu nadměrného zatěžování klimatizační jednotky a snižování její účinnosti.
 19. Uživatelé Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic berou na vědomí, že vstupem do prostor Celoškolské pracovny grafických a výpočetních stanic dávají svůj souhlas k zaznamenávání svých aktivit učiněných v pracovně a to kamerovým systémem se záznamem, který je v tomto prostoru nainstalován.
  Kamerový systém slouží výhradně ke střežení majetku a objektu VŠB-TUO! Vlastní provoz instalovaného kamerového systému se řídí Obecnými informacemi o způsobu užití kamerového systému se záznamem a Pokyny pro provozování kamerového systému se záznamy v místnosti A1032.
 20. Při ukončení práce na pracovní stanici je uživatel povinen se řádně odhlásit a neprodleně opustit prostor pracovny.

Ing. Michal Sláma
ředitel CIS