Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesní inženýrství I

Cíle předmětu

6172017/01 (pro 2. roč. Bc. TZP)
6172017/02 (pro 1. roč. NMgr. CEI)

Cíle předmětu:
- procvičovat látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrských výpočtech ,
- ozřejmit principy základních tří hlavních tříd probíraných procesů, kterými jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce),
- poskytnout komentovaný úvod do problematiky difuzně separačních procesů.

Získané znalosti:
- schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení,
- provést energetickou a materiálovou bilanci,
- schopnost popsat proces filtrace, sušení, odpařování a destilace,
- navrhnout optimální výměník tepla.

Získané dovednosti:
- schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení,
- schopnost provádět materiálové a energetické bilance přiměřeně složitých technologických celků,
- schopnost navrhnout optimální podmínky pro provoz zařízení typu výměníku tepla, odparky, proudové sušárny, filtračních zařízeni a podobně,
- schopnost získat informace pro provedení simulačních a optimalizačních výpočtů na stávajícím zařízení s ohledem na kolísavé parametry vstupních parametrů,
- schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na složitější technologické procesy,
- schopnost identifikovat potřebné fyzikální veličiny k popisu procesu a jejich nalezení v chemickoinženýrských tabulkách a diagramech.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012.
2. ŠNITA, D., Chemické inženýrství I a II. VŠCHT Praha, 2005.
3. MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997.
4. HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky, VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura

1. DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inženierstvo I, II. Malé centrum Bratislava, 2000.
2. MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2017/02
Zkratka PI I.
Název předmětu česky Procesní inženýrství I
Název předmětu anglicky Process Engineering I
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.