Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přenosové jevy

Cíle předmětu

Posluchač:
- rozumí podstatě nerovnovážných procesů a jejich vztahu ke struktuře látek,
- zná principy, na kterých je založeno odvození rovnic přenosu a dovede je splikovat na jednoduché konkrétní problémy,
- dovede posoudit možnosti řešení příslušných diferenciálních rovnic,
- dovede formulovat úlohu pro případné numerické řešení,
- dovede charakterizovat rychlostní, teplotní, koncentrační pole podstatnými parametry, vhodnými pro praktické použití.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. ŠESTÁK J., RIEGER F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. 300 stran. Vydavatelství ČVUT
2. WICHTERLE K., VEČEŘ M.: Přenosové jevy. VŠB-TU Ostrava – (připravováno pro 2014)

Doporučená literatura

1. BIRD R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N.: Přenosové jevy. 799 stran. Academia Praha 1968
2. STEIDL H. a kol. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. 496 stran, Academia Praha 1975


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3002/02
Zkratka PJ
Název předmětu česky Přenosové jevy
Název předmětu anglicky Transport Phenomena
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.