Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpočty v analytické chemii

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
- popsat základní večiny potřebné pro popis a výpočet rovnovážného složení roztoku,
- popsat výpočtové postupy při řešení acidobazických, komplexotvorných, srážecích a redoxních rovnováh,
- zmapovat činitele ovlivňujícící jednotlivé rovnováhy a zahrnutí těchto faktorů do výpočtu,
- popsat základní veličiny používané při instrumentální analýze a jejich význam při vlastním stanovení,
- popsat postup vyhodnocení naměřeného analytického signálu,
- využití a aplikace teoretických poznatků při řešení konkrétních příkladů z analytické praxe.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Studijní opora: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf
Animace ke studijní opoře: ttp://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/NMACH/index.htm
VLÁČIL, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Informatorium, 1991. ISBN 80-85427-04-4 .

Doporučená literatura

VOHLÍDAL, Jiří, Alois JULÁK a Karel ŠTULÍK. Chemické a analytické tabulky. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN 978-80-7169-855-5.
BERKA, A., Ladislav FELTL a Ivan NĚMEC. Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie. Praha: SNTL, 1985.
KOTOUČEK, Milan a Jana SKOPALOVÁ. Příklady z analytické chemie. 4. dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-759-7 .


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2008/02
Zkratka VACH
Název předmětu česky Výpočty v analytické chemii
Název předmětu anglicky Analytical-Chemistry Calculations
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.