Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Organická chemie

Cíle předmětu

- definovat vazebné vlastnosti uhlíku,
- rozpoznat mezimolekulární interakce a jejich vliv na teplotu tání, teplotu varu a rozpustnost organických sloučenin,
- definovat dělení organických sloučenin do základních skupin,
- používat názvosloví organických sloučenin,
- popsat vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin,
- popsat fyzikální vlastnosti uhlovodíků a jejich derivátů,
- popsat reaktivitu uhlovodíků a jejich derivátů,
- popsat základní zástupce uhlovodíků a jejich derivátů,
- definovat základní dělení, strukturu, vlastnosti a způsoby přípravy polymerních látek.

Získané znalosti:
- schopnost definovat základní skupiny organických sloučenin,
- schopnost pojmenovat organické sloučeniny,
- schopnost charakterizovat vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických látek,
- schopnost charakterizovat reakce organických sloučenin.

Získané dovednosti:
- schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na vybrané technologické procesy,
- schopnost používat základní laboratorní techniky (filtrace, destilace rekrystalizace, dekantace, chlazení atd.),
- schopnost používat základní metody příprav organických sloučenin (esterifikace, diazotace atd.).

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

MCMURRY, John. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V Brně: VUTIUM ; V Praze, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8.

WAISSER, Karel. Nové české názvosloví organické chemie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0590-2.

MCMURRY, John. Organic chemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, c2004. ISBN 0-534-38999-6.

Doporučená literatura

SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. VŠCHT Praha, 2005. ISBN 80-7080-561-7 .

FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie. 3. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-088-4 .

SOLOMONS, T. W. Graham a Craig B. FRYHLE. Organic chemistry [CD-ROM]. 8th ed. Hoboken: Wiley, c2004. ISBN 0-471-41799-8.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2005/02
Zkratka OCh
Název předmětu česky Organická chemie
Název předmětu anglicky Organic Chemistry
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.