Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemické technologie

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
- porozumět chemické podstatě výroby základních chemikálií,
- umět aplikovat pravidla chemické rovnováhy a kinetiky,
- porozumět volbě a funkci reaktorů a procesních aparátů a energetickým nárokům jejich provozu,
- uvažovat environmentální hrozby a přednosti jednotlivých postupů.

Získané znalosti:
- seznámení se základními velkovýrobami chemického průmyslu,
- seznámení s kvalitativním chováním chemických reaktorů včetně heterogenních katalytických.

Získané dovednosti:
- schopnost komplexně bilancovat technologii většího rozsahu,
- schopnost analyzovat schéma technologické výroby.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE, Kamil. Chemická technologie. Ostrava:VŠB-TUO, 2012,
Dostupné z: http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/Chem_Tech.pdf.
WICHTERLE, Kamil. Chemické technologie [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. ISBN 978-80-248-2579-3.
HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-588-9.
KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek: chemický průmysl, koroze,
konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty,
dřevo, zpracování uhlí, výroba paliv, petrochemie, pesticidy, tenzidy,
plasty a kaučuk, různé přísady, katalyzátory, výbušniny, biotechnologie,
doprava. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Brno: VUTIUM, 2005. ISBN 80-214-2913-5.
JESS,Andreas, WASSERSCHEID, Peter.Chemical Technology: An Integral
Textbook. John Wiley & Sons, 2013. ISBN 3527670610 

Doporučená literatura

BÜCHNER W., SCHLIEBS R., WINTER G., BÜCHEL K.H. Průmyslová anorganická chemie. Praha:SNTL. 1991.
WEISSERMEL K., ARPE H.-J. Průmyslová organická chemie. Praha:SNTL, 1984
PAŠEK, J., SEIFERT, R. Surovinová základna výroby organických látek. Praha: VŠCHT, 1991.
DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Praha:VŠCHT, 2006, (Dostupné z:http://vydavatelstvi.vscht.cz/).
BLAŽEK J., RÁBL V. Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha:VŠCHT, 2006. (Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/).


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2028/01
Zkratka CHT
Název předmětu česky Chemické technologie
Název předmětu anglicky Chemical Technologies
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.