Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování chemicko-technologických procesů

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
- používat základní znalosti z oblasti fyzikální chemie, procesního a reaktorového inženýrství při modelování technologických procesů v prostředí Aspen Engineering Suite,
- ozřejmit principy základních modelů jednotkových operací a postupů při práci s nimi,
- komentovat komplexní problematiku difuzně separačních pochodů, chemických reaktorů, (ale také jednodušších jednotkových operací),
- ukázat základy online modelování.

Získané znalosti:
- schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení
- schopnost charakterizovat podmínky chemických reakcí a zvolit vhodný typ reaktoru k jejich provedení
- schopnost zvolit vhodnou metodu pro výpočet fyzikálních vlastností zúčastněných složek na základě znalostí jejich chemické povahy

Získané dovednosti:
- schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení,
- schopnost provést simulační a optimalizační výpočet na stávajícím zařízení s ohledem na proměnné parametry vstupních parametrů,
- schopnost online monitoringu samostatných jednotkových operací nebo jednodušších procesů,
- schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na složitější technologické procesy.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

VEČEŘ Marek. Modelování chemicko-technologických procesů v prostředí Aspen. E-learningová opora pro rok 2013-2014.

Doporučená literatura

DITL, Pavel. Chemické reaktory. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02207-2.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
NEUŽIL, Lubomír a Vladimír MÍKA. Chemické inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1993. ISBN 80-7080-170-0.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3011/02
Zkratka MCHTP
Název předmětu česky Modelování chemicko-technologických procesů
Název předmětu anglicky Modelling of Chemico-Technological Processes
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.