Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mazací technika

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s druhy tření, dovedou charakterizovat tření suché, mezní, kapalinné a smíšené.
Dovedou definovat kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření. Pochopí podstatu mazání a funkce maziva. Seznámí se s druhy a vlastnostmi maziv. Zvláštní pozornost je věnována reologickým vlastnostem maziv.
Poznají různé druhy mazání a typy mazacích zařízení a mazacích soustav a naučí se vybrat správný typ mazacího zařízení pro konkrétní případ.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Povinná literatura

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B. Mazací technika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 76 s. ISBN 80-248-1000-X.
BEČKA, J. Tribologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8

Doporučená literatura

ŠAFR,E. Technika mazání. Praha: SNTL, 1970. 381 s.
ŠŤEPINA,V., VESELÝ,V. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, 1985. 406 s.
JANOUŠEK,F., KOZÁK,J., TARABA,O. Technická diagnostika, Praha: SNTL, 1988. 429 s.
ŠŤÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1995. 102 s.
SCHRAMM, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X .
MANG, T. BOBZIN, K. BARTELS, T. Industrial tribology: tribosystems, friction, wear and surface engineering, lubrication. Dostupné z <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527632572>
ŠPONDR CMS. Typy centrálních mazacích systémů. dostupné z <http://www.spondrcms.cz/copy-of-about-us>
SKF. Mazací systémy. Dostupné z <http://www.skf.com/cz/products/lubrication-solutions/index.html>

Další studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0310/07
Zkratka MazTe
Název předmětu česky Mazací technika
Název předmětu anglicky Lubricating Engineering
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.