Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zpracování samostatného projektu na základě individuálního zadání, úzce souvisejícího s tématem bakalářské práce.
Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému, aktivnímu a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci
znalostí získaných během studia. Hodnotí se novost řešení, energetická úspornost, ekologičnost řešení apod.
Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod.
Pokud je téma projektu zadáno z praxe, lze část projektu zpracovávat v organizaci zadavatele.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského
projektu.

Doporučená literatura

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského
projektu.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0320/05
Zkratka BcP
Název předmětu česky Bakalářský projekt
Název předmětu anglicky Bachelor Project
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.