Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů

Cíle předmětu

Seznámit posluchače se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami. Seznámit studenty s problematikou spolehlivosti hydraulických prvků a zařízení. Seznámit posluchače se snímači a měřicími přístroji v technické diagnostice hydraulických prvků a zařízení a s problematikou technické diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Získat zkušenosti z oblasti praktického měření a diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Naučit se pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5050 Hydrotechnik a systémem Hydac.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha: SNTL, 1990. 160 s. ISBN 80-03-00308-3.
[2] JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1995. 129 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/Mereni_tek_mech.pdf
[3] HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 s.
[4] HRUŽÍK, L. Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 61 s. ISBN 978-80-248-1912-9. Dostupné na:CD-ROM, http://www.338.vsb.cz/PDF/Experimentalniulohyvtekutinovychmechanizmech.pdf.

Doporučená literatura

[1] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1996.
267 s. ISBN 80-7078-306-0.
[2]HAVLÍČEK, J. Provozní spolehlivost strojů. Praha, SZN 1989. 656 s. ISBN 80-209-0029-2.
[3] ZIEGLER, J. Technická diagnostika výrobních zařízení. Skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. 182 s. ISBN 80-7078-111-4.
[4] VOŠTOVÁ, V.; HELEBRANT, F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. II. část Údržba strojů. Praha: ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4.
[6] JANOUŠEK, F.; KOZÁK, J.; TARABA, O. Technická diagnostika. Praha: SNTL, 1988. 429 s.
[7] PAVLOK,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0323/03
Zkratka TDaSHM
Název předmětu česky Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů
Název předmětu anglicky Technical Diagnostics and Reliability of Hydraulic Mechanisms
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík