Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačové modelování I

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Specifikovat proudění včetně matematických modelů
- Řešit úlohy laminárního a turbulentního proudění s využitím numerických metod
- Navrhovat matematické modely proudění látky a směsi látek, sdílení tepla, dále s problematikou proudění částic (pevné, kapalné, plynné) ve formě diskrétní fáze.
- Zkoumat konstrukční návrhy výměníků tepla s ohledem na optimalizaci geometrie
- Vytvářet úlohy s pohyblivými stěnami, porétním prostřením apod.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM)
BOJKO, M. 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT učební text. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 314 s. ISBN 978-80-248-2607-3.
NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2
KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Inovace předmětu modelování a simulace pro rozvoj ve vývoji a výzkumu, VŠB-TU Ostrava, 2010-2011.

Doporučená literatura

BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – FLUENT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 144 s. ISBN 978-80-248-1909-9.
BLEJCHAŘ, T. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2050-7.
BLEJCHAŘ, T. Turbulence Modelování proudění – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 263 s. ISBN 978-80-248-2606-6.Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0324/01
Zkratka Poc Mod I
Název předmětu česky Počítačové modelování I
Název předmětu anglicky Computational Modeling I
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.