Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické modelování 3D proudění

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s matematickým modelem proudění tekutin, fyzikálním významem laminarity a turbulence. Budou schopni vytvořit matematický model pro řešení aplikace na úlohy obtékání překážek, přirozené konvekce, proudění příměsí a hmotných částic, přestupu tepla stěn a problém vyřešit. Významnou částí práce bude hodnocení řešení, porovnání s teorií a experimenty a stanovení mezí řešitelnosti v daném aplikačním oboru.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM). Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm
BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1909-9. Dostupnost: < http://www.338.vsb.cz .

Doporučená literatura

KOZUBKOVÁ, M. Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2009. 130s. ISBN 978-80-248-2043-9.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0938/02
Zkratka NumMod3D
Název předmětu česky Numerické modelování 3D proudění
Název předmětu anglicky Numerical Modeling of 3D Fluid Flow
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.