Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt II

Cíle předmětu

Tento předmět je určen převážně na konzultace k diplomové práci studenta. Student vypracuje pod metodickým dohledem vedoucího práce diplomovou práci podle individuálního zadání. Témata prací bývají vyhlášena na začátku 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Povinná literatura

Odborná studijní literatura bude zadána posluchači individuálně podle tématu práce v zadání diplomové práce.

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005 v aktuálně platné verzi. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf
ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory
ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv
ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky
ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice
ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5.

Doporučená literatura

TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9
BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. Dostupné z: http://www.converter.cz/jednotky.htm
TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online].poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09].Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5008/03
Zkratka DPII
Název předmětu česky Diplomový projekt II
Název předmětu anglicky Diploma Project II
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.