Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování a provoz RTP

Cíle předmětu

Vyhodnotit stávající stav zadaného výrobního systému. Formulovat zadání pro tvorbu modernizovaného výrobního systému s využitím prostředků robotizace. Navrhovat nový stav výrobního systému s využitím průmyslových robotů. Konstruovat jednotlivé komponenty robotizovaného technologického pracoviště. Plánovat postupnou realizaci navrženého systému

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Moodle

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.
[2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001:
Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s.
[3] ZELENKA, A. & KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995:
Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s.
[4] DOLANSKÝ, V. & MĚKOTA,V. & NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.

Doporučená literatura

[1] Internet: http://roboter.industrienet.de/
[2] Internet: http://www.mmspektrum.cz
[3] Technik, časopis


Typ studia navazující magisterské, magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0504/06
Zkratka PPRTP
Název předmětu česky Projektování a provoz RTP
Název předmětu anglicky Projection and Operation of Robot Work Cells
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.