Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukční cvičení

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenta seznámit s obecnými konstrukčními postupy a postupy návrhu vybraných konstrukčních uzlů. Dále bude seznámen se softwarovými nástroji používanými při konstruování.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a Jiří DVOŘÁČEK. Základy konstruování. Vydání šesté. Brno: CERM, Akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7204-921-9.
[2] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS, HARTL, Martin a Miloš VLK, ed. Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic, sv. 3. ISBN 978-80-214-2629-0.
[3] MOTT, Robert L., Edward M. VAVREK a Jyhwen WANG. Machine elements in mechanical design. Sixth edition. NY, NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0134441184 .

Doporučená literatura

Individuálně - dle zadání projektu.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0646/01
Zkratka KC
Název předmětu česky Konstrukční cvičení
Název předmětu anglicky Practising of the Mechanical Design
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.