Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diskrétní matematika

Cíle předmětu

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy diskrétní matematiky a teorie grafů, se kterými se nejčastěji pracuje v různých oblastech teoretické a aplikované informatiky.

Na přednáškách budou vždy definovány a vysvětleny základní používané pojmy matematické teorie vztahující se k dané kapitole. Do každé kapitoly jsou zařazeny praktické aplikace probírané látky. V dalším budou vymezeny základní a nejdůležitější vlastnosti nadefinovaných pojmů (objektů) ve formě tvrzení, přičemž některá z nich budou dokázána. Důraz je kladen na konstruktivní důkazy.

Po absolvování přednášky by tedy student měl umět:
- reprodukovat, ekvivalentně přeformulovat, popřípadě zobecnit dané definice,
- rozpoznat a odlišovat objekty reálného světa a poznaných matematických teorií, které definici vyhovují, a které ne,
- klasifikovat tyto objekty dle předem známých a řádně objasněných vlastností,
- shrnout poznatky dané kapitoly.

Cvičení by mělo u studenta rozvinout tyto schopnosti:
- formulovat úlohu slovy probrané matematické teorie,
- aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních praktických úloh a problémů,
- navrhnout více metod řešení a tyto porovnávat a kriticky vyhodnocovat,
- přezkoumat správnost výběru metody řešení,
- přenášet či přenést metodu řešení jedné úlohy na úlohy jiné.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

M.Kubesa, Základy diskrétní matematiky, elektronický učební text, 2011, on-line.
P.Kovář, Algoritmizace diskrétních struktur, elektronický učební text, 2016, on-line.
P.Kovář, Úvod do teorie grafů, elektronický učební text, 2011, on-line.

Doporučená literatura

J.Matoušek, J.Nešetřil. Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum Praha 2000.
(Konkrétně: Kapitoly 1,2 a část kapitoly 9 pro Část I přednášky. Kapitoly 3,4,5 pro Část II přednášky.)


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2301/01
Zkratka DIM
Název předmětu česky Diskrétní matematika
Název předmětu anglicky Discrete Mathematics
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.