Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stochastické metody modelování

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a ukazát mu, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Absolventi tohoto předmětu by měli dokázat:
• chápat a používat základní pojmy z kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti;
• formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a osvojit si principy sběru, zpracování a prezentace dat;
• volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat;
• navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a činit predikce pomocí dat.

Povinná literatura

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012;
http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti

M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky

Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3241
Zkratka S
Název předmětu česky Stochastické metody modelování
Název předmětu anglicky Stochastic Methods of Modelling
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.