Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Činnost archivu

 • celouniverzitní pracoviště se sídlem Hladnovská 1435/18, Slezská Ostrava
 • je garantem Spisového a skartačního řádu VŠB-TUO (směrnice TUO_SME_07_006)
 • ukládá archiválie a provádí jejich třídění na základě spisového plánu
 • vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky
 • archivní fondy VŠB-TUO jsou součástí Národního archivního dědictví České republiky, které je zaměstnanci archivu spravováno prostřednictvím programu PEvA
 • zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti
 • zpracovává publikace z historie VŠB-TUO, studie, články, biogramy a rešerše
 • připravuje výstavy k různým výročím univerzity, fakult, ústavů a dalších odborných pracovišť VŠB-TUO
 • spolupracuje s archivy veřejných vysokých škol, státními archivy, Národním technickým muzeem v Praze, soukromými archivy průmyslových podniků Moravskoslezského kraje
 • odborná činnost archivu je řízena Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a metodickým dohledem Zemského archivu Opava, který je vůči archivu VŠB-TUO územně příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby

Činnost spisovny

 • celouniverzitní pracoviště se sídlem na tř. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, budova D – suterén (místnost D017)
 • zabezpečuje přejímky dokumentů ze všech pracovišť univerzity na základě předávacího protokolu
 • ukládá dokumenty všech pracovišť VŠB-TUO až do uplynutí skartačních lhůt
 • umožňuje nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně
 • zajišťuje skartaci dokumentů povahy „S“
 • provádí výběr archiválií a zajišťuje jejich převoz do archivu VŠB-TUO