Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerická matematika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače s numerickým řešením matematických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení podstaty jednotlivých numerických metod a jejich obecných vlastností, což umožňuje rozhodnout o použitelnosti numerických postupů při řešení konkrétních úloh. Důležitou součástí výkladu je také algoritmická implementace a seznámení se s využitím existujících programů určených pro numerické výpočty.

Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat:
• rozeznat úlohy, které lze řešit numerickými postupy, a umět vybrat vhodnou numerickou metodu řešení;
• posoudit, zda vypočítané řešení je dostatečně přesné, případně určit příčiny, které neumožňují dosáhnout dané přesnosti;
• navrhnout algoritmický postup řešení úlohy a vybrat vhodný programovací prostředek.

Elektronické studijní opory

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Kučera, R.: Numerické metody. VŠB-TU Ostrava 2007, na http://www.studopory.vsb.cz, http://mdg.vsb.cz/portal,ISBN 80-248-1198-7.
Boháč, Z.: Numerical Methods and Statistics. VŠB-TU Ostrava, 2005.
ISBN 80-248-0803-X

Doporučená literatura

Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7.
Dalík, J.: Numerické metody. Skriptum VUT, Brno 1997, ISBN 80-214-0646-1.
Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.
Quarteroni, A., Sacco, R., Saleri F.: Numerical mathematics. 2nd ed. Berlin: Springer, c2007. Texts in applied mathematics, 37. ISBN 978-3-540-34658-6.
Mathews, J. H., Fink, K. D.: Numerical methods using MATLAB. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2004. ISBN 0-13-065248-2.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2130/02
Zkratka NM
Název předmětu česky Numerická matematika
Název předmětu anglicky Numerical Mathematics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.