Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diferenciální rovnice

Cíle předmětu

Předmět nabízí ucelený pohled na matematické metody a prostředky potřebné k řešení praktických úloh popsaných diferenciálními rovnicemi. Aplikace jsou věnovány řešení reálných problémů inženýrské praxe s ohledem na převládající odborné zaměření studentů. Cíle směřují k získání zejména následujících znalostí:
- orientace v typologii obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic;
- zvládnutí základních analytických metod řešení obyčejných diferenciálních rovnic;
- použití vybraných numerických metod k řešení obyčejných DR;
- vytvoření adekvátního matematického modelu pro reálný problém.

Povinná literatura

VLČEK, J., VRBICKÝ, J. Diferenciální rovnice (Matematika IV), VŠB-TU Ostrava, 1997, 134 stran, ISBN 80-7078-438-5
http://mdg.vsb.cz/M/index.php?e=0,83 (studijní materiály Katedry matematiky a deskr. geometrie)
VLČEK, J., Matematické modelování - http://homen.vsb.cz/~vlc20

Doporučená literatura

REKTORYS, K. et al. Přehled užité matematiky I, II, Prometheus, Praha, 2009 (7. vyd.), 720 stran, ISBN 978-80-7196-180-2
DRÁBEK, P., HOLUBOVÁ, G. Parciální diferenciální rovnice., Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Plzeň, 2001, 177 stran, ISBN: 80-7082-766-1


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2421
Zkratka DR
Název předmětu česky Diferenciální rovnice
Název předmětu anglicky Differential equations
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.