Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistické zpracování dat v energetice

Cíle předmětu

Absolvent bude schopen aplikovat správné postupy pro vyhodnocování dat v energetice a výsledky použitých metod korektně interpretovat.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

PAVELKA, Lubomír a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-976-X.
DUBOVSKÝ, Viktor et al. Matematika III: Pracovní listy, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3875-5 .
ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. 2. opr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 978-80-7378-001-2.
ŠKŇOUŘILOVÁ,Petra a Radim BRIŠ. Statistics I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. Dostupné z: http://mdg.vsb.cz/portal/en/Statistics1.pdf

Doporučená literatura

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.
ZVÁRA, Karel a Josef ŠTĚPÁN. Pravděpodobnost a matematická statistika. Vyd. 4. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-71-1.
CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, 2005. ISBN 978-0470022986 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3145/01
Zkratka StatEn
Název předmětu česky Statistické zpracování dat v energetice
Název předmětu anglicky Statistics for engineers
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.