Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mazací technika

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s druhy tření, dovedou charakterizovat tření suché, mezní, kapalinné a smíšené.
Dovedou definovat kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření. Pochopí podstatu mazání a funkce maziva. Seznámí se s druhy a vlastnostmi maziv. Zvláštní pozornost je věnována reologickým vlastnostem maziv.
Poznají různé druhy mazání a typy mazacích zařízení a mazacích soustav a naučí se vybrat správný typ mazacího zařízení pro konkrétní případ.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Povinná literatura

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B. Mazací technika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 76 s. ISBN 80-248-1000-X.
BEČKA, J. Tribologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8

Doporučená literatura

ŠAFR,E. Technika mazání. Praha: SNTL, 1970. 381 s.
ŠŤEPINA,V., VESELÝ,V. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, 1985. 406 s.
JANOUŠEK,F., KOZÁK,J., TARABA,O. Technická diagnostika, Praha: SNTL, 1988. 429 s.
ŠŤÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1995. 102 s.
SCHRAMM, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X .
MANG, T. BOBZIN, K. BARTELS, T. Industrial tribology: tribosystems, friction, wear and surface engineering, lubrication. Dostupné z <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527632572>
ŠPONDR CMS. Typy centrálních mazacích systémů. dostupné z <http://www.spondrcms.cz/copy-of-about-us>
SKF. Mazací systémy. Dostupné z <http://www.skf.com/cz/products/lubrication-solutions/index.html>

Další studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0310/06
Zkratka MazTe
Název předmětu česky Mazací technika
Název předmětu anglicky Lubricating Engineering
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.