Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seminář k bakalářské práci v oboru Hydraulika a pneumatika

Cíle předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu závěrečné práce v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a čerpací techniky. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat, používáním měřicího systému M5050 a M5060 Hydrotechnik a HMG3000 Hydac.
Významnou součástí předmětu je teoretická příprava na bakalářskou práci a praktická realizace její částí. Příprava bude probíhat formou konzultací studentů s příslušným vedoucím bakalářské práce, vyhledáváním literárních pramenů k tématu práce a zpracováním rešerše na zadané téma. Do výuky předmětu je tak zapojeno větší množství pedagogů katedry.

Povinná literatura

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. FS VŠB – TU Ostrava. dostupné z http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf

HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 54 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

DVOŘÁK, L. Měření tlaku a průtoku měřicím systémem Hydac. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. 41 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

Další studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.

Doporučená literatura

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 338-0327
Zkratka SemBP
Název předmětu česky Seminář k bakalářské práci v oboru Hydraulika a pneumatika
Název předmětu anglicky Seminar for bachelor thesis in field Hydraulics and Pneumatics
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.