Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulická a pneumatická doprava

Cíle předmětu

Student získá znalosti z proudění suspenzí voda-pevná částice, vzduch-pevná částice. Pro laminární proudění suspenzí bude používat mocninovou rovnici toku a Binghamovou rovnici. Bude podrobně seznámen s výpočtem tlakového spádu při turbulentním proudění suspenzí, s návrhem odstředivého čerpadla, ventilátoru a optimalizaci pracovního bodu. Student bude schopen navrhovat technologii hydraulické i pneumatické dopravy, včetně návrhu strojního zařízení.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

JANALÍK, J. Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 194 str.
JANALÍK, J. Hydraulická a pneumatická doprava. Sbírka příkladů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 106 str.
GOVIER, G., Aziz, K. The Flow of Complex Mixtures in Pipes. VNB New York, 1972.

Doporučená literatura

URBAN, J. Pneumatická doprava. Praha: SNTL Praha, 1964. 236 s.
KUPKA, F., HRBEK, J., JANALÍK, J. Hydraulická doprava v potrubí. Praha: SNTL Praha, 1970. 306 str.
JANALÍK, J. Potrubní hydraulická a pneumatická doprava – rozšířené a upravené vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 264 s.
JANALÍK, J. Viskozita tekutin a její měření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 66 s.
JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 152 s.
PAVLOK, B., DRÁBKOVÁ, S., RAUTOVÁ, J. Potrubní systémy a armatury. Tiskárna Kleinwächter Frýdek Místek: VŠB-TU Ostrava, 2011. 249 s. ISBN 978-80-248-2518-2.
INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN, T .L., LAVINE, A. S. Fundamantals of Heat and Mass Transfer. John Wiley a Sons: 2006. 995 str. ISBN-10-0-471-45728-0.
SOBOTA, J., VLASAK, P., ZWORSKI, P., KOTLINSKI, R., ALEKSANDROV,V., PETRYKA, L., PLEWA, F. Systems and technologies for mining of nodules from ocean floor (Systemy i technologie wydobycia konkrecji z dna oceanow), Wspolczesne problemy inzynierii srodowiska. Vol. IV., AWA, Wroclaw (Poland): 2005. s.140. ISBN 83-89189-84-4 2005. (in Poland, Russian, English).


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0516/03
Zkratka HaPD
Název předmětu česky Hydraulická a pneumatická doprava
Název předmětu anglicky Hydraulic and Pneumatic Transport
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Ing. Jana Jablonská, Ph.D.