Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování a simulace tekutinových systémů

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s metodami elektrohydraulické analogie, obvody RLC. Jejich úkolem bude navrhovat hydraulické obvody, řešit je numerickými metodami použitím programů Matlab-Simulink a SimHydraulics. Výsledky budou analyzovat, hodnotit správnost porovnáním s teorií a případně experimentem případně rekonstruovat obvody za účelem kvalitnějších řešení. V aplikacích se seznámí s modelováním dynamických jevů při proudění v rozvodných potrubích metodami numerické analýzy.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, M., JABLONSKÁ, J. Modelování a simulace tekutinových systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 217 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.
NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex a.s., 1999. 275 s. ISBN 80-7225-030-2.
MATLAB User's Guide. The Mathworks, Inc., USA, www.mathworks.com.
NEVRLÝ, J. Modelování pneumatických systémů. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2003. 180 s. 1. vydání. ISBN 80-7204-300-5.

Doporučená literatura

ZYMÁK,V. Dynamika pulzujícího průtoku. Brno: PC-DIR spol s r.o. 1994.
KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J. Inovace předmětu modelování a simulace pro rozvoj ve vývoji a výzkumu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010-2011.
MILLER, D.S. Internal Flow Systems. BHRA (Information Servis). 1990. ISBN 0-947711-77-5 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0545/01
Zkratka MoSi
Název předmětu česky Modelování a simulace tekutinových systémů
Název předmětu anglicky Modeling and Simulation of Fluid Systems
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.