Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Řízení kvality a metrologie

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí posluchačů v oblasti měřicí techniky a přispívá k osvojení si návyků a metod práce pro přesnou metrologickou činnost. Seznámení posluchačů se základy řízení kvality, koncepcemi řízení kvality, základními dokumenty v oblasti řízení kvality. Využití statistických metod v řízení kvality produkce ve výrobě. Seznámení posluchačů se základními zásadami statistické přejímky. Využití statistických metod při analýze způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidla.

Povinná literatura

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf
ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf
TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2. Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 86 s. ISBN 80-248-1209-6.
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.

Doporučená literatura

TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X
NENADÁL, Jaroslav a kol. Metody a procesy měření v systémech managementu jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 177 s. ISBN 80-248-0192-2.
CHRISTOPH, R.; NEUMANN, H. J. Multisenzorová souřadnicová měřicí technika. Uherské Hradiště : L. V. Print Uherské Hradiště, D-80992 München, 2008. 106 s.


Typ studia navazující magisterskébakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5003/03
Zkratka ŘKaM
Název předmětu česky Řízení kvality a metrologie
Název předmětu anglicky Quality Management and Metrolgy
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.