Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačová podpora obrábění

Cíle předmětu

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC/CNC obráběcích strojů. Zaměřuje se na 3osé a víceosé frézování. Předmět rozšiřuje znalostí 2,5osého frézování, 2osého soustružení a víceosého soustružení, které studenti získali v předmětu CAM systémy v obrábění. Předmět Počítačová podpora obrábění pojednává o základních a pokročilých strategií 3osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace. Dále pak zahrnuje progresivní víceosé programování tzv. indexované frézování a základy programování 5osého plynulého frézování.
Předmět se zaměřuje na práci při tvorbě technologického postupu ve speciálním softwaru pro programování CNC obráběcích strojů, tzv. CAM systému, a to se zaměřením na zmiňované technologie obrábění. Jedná se o tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, výběru konkrétních typů upínačů řezných nástrojů, výběru upínacích přípravků pro upnutí obrobku, simulaci a verifikaci obrábění, tvorbu průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje.

V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky 5osého obrábění v laboratoří CNC obrábění katedry, kde si ověří správnost zhotovených NC programu. Ukázky se budou zahrnovat seřizování 5osého frézovacího centra (nastavení obráběcího stroje, upnutí řezných nástrojů do vhodných upínačů, seřizování-korekci řezných nástrojů, ukázky různých typů upnutí polotovaru, nastavení nulového bodu obrobku s využitím obrobkové sondy, načtení, editaci, simulaci, verifikaci a ověření NC programu v řídícím systému stroje a vlastní obrábění na víceosém frézovacím centru.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací.
[2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. Dostupné v knihovně VŠB – TU Ostrava.
[3] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: serveru katedry + http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace.
[4]http://www.mastercam.com - stránka výrobce CAD/CAM systému Mastercam.
[5] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.
[6] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura

[ 1 ] HILDER, Terry. CNC-mozek stroje. MM Průmyslové spektrum, 2003, č.5, s.
38-39. ISSN 1212-2572 .
[ 2 ] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění, citováno 19.7. 2010.
[ 3 ] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-2008, s 241.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-5011/02
Zkratka PPO
Název předmětu česky Počítačová podpora obrábění
Název předmětu anglicky Computer Aided Manufacturing
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.