Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná lineární algebra

Cíle předmětu

V kurzu se posluchači seznámí s tím, jak se základní pojmy lineární algebry užívají při popisu technických problémůa zpracování informací, s jejich vlastnostmi, klasifikací, se speciálními maticemi, jejichž vlastnosti se využívají při řešení různých problémů, s rozklady matic, se spektrálními charakteristikami matic a s maticovými funkcemi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Z. Dostál: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava 2000.
Dianne P. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, Philadelphia 2009

Doporučená literatura

L. Motl, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2003.
K. Výborný, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2004.
S. Míka: Numerické metody algebry, SNTL 1985.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-6501/02
Zkratka ALA
Název předmětu česky Aplikovaná lineární algebra
Název předmětu anglicky Applied Linear Algebra
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.