Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Algebra v teorii kódování

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít kongruence při řešení celočíselných úloh,
- modelovat symetrie reálného problému pomocí grup,
- pracovat s polynomy v modulární aritmetice,
- sestavit vybraná Galoisova tělesa a s jejich pomocí jednoduché kódy,
- sestrojit jednoduché konečné vektorové prostory,
- pracovat s vybranými kódy jako s vektory vektorového prostoru,
- pracovat s vybranými kódy v maticovém zápisu,
- zakódovat a dekódovat zprávu v jednoduchém kódu,
- detekovat a správně opravit jednoduché chyby.

Povinná literatura

J. STANOVSKÝ: Základy algebry, Matfyzpress 2010, ISBN 9788073781057 .
J. MAREŠ: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura

J. ADÁMEK: Kódování. Matematika pro vysoké školy technické, sešit XXXI. SNTL, Praha, 1989.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4202
Zkratka AvTK
Název předmětu česky Algebra v teorii kódování
Název předmětu anglicky Abstract Algebra in Coding Theory
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.