Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Generel rozvoje

Generel rozvoje je dokument řešící rozvoj areálu VŠB-TUO v úrovni urbanistické koncepce. Definuje hlavní zásady funkčního a provozního členění areálu, jeho dopravní a technickou infrastrukturu a hlavní vazby na okolí. Tzn. rozvoj vybraných složek území (doprava, inženýrské sítě, energetika, voda, zeleň, atd.).  Předmětem řešení generelu není návrh konkrétních staveb, ale stanovení podmínek a regulativů pro jejich řešení. Nezahrnuje jen organizaci prostoru, ale sleduje například i časová hlediska rozvoje areálu.

Generel rozvoje 2021+ bude sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování Strategického záměru VŠB-TUO na období od roku 2021. Postupné naplnění cílů SZ bude představovat významný rozvoj pro univerzitu jako celek.

Generel rozvoje 2021+ ke stažení
Akademická obec může své připomínky zasílat na útvar prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu do 2. 10. 2020

Kontakt:

Infrastruktura univerzity

Naše univerzita je výjimečná svou uceleností. Její velká část se nachází na jednom místě – v kampusu Poruba. Rozsáhlý vysokoškolský areál se začal budovat před více než 50 lety, má rozlohu 35,5 ha a stále se rozrůstá. Celý porubský kampus je rozdělen na několik zón: vzdělávací, vědeckovýzkumnou a na podpůrnou infrastrukturu, vysokoškolské koleje, menzu a sportovní zařízení.

Nejvyšší stavbou porubského kampusu je budova rektorátu, ve které také sídlí Fakulta strojní, Fakulta materiálově-technologická a Hornicko-geologická  fakulta. Na rektorát navazuje dalších 15 budov s učebnami, laboratořemi, posluchárnami, univerzitní knihovnou a aulou s Centrem informačních služeb. Fakulta elektrotechniky a informatiky má nově postavenou samostatnou budovu.  Všechny tyto objekty jsou v dobrém stavu a mají zatepleny fasády a střechy.  

V deseti samostatných budovách jsou umístěny Vysokoškolské ústavy (IT4Innovations, Výzkumné energetické centrum, Centrum nanotechnologií, Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie a Institut environmentálních technologií) a Celoškolská pracoviště (Centrum podpory inovací, Centrum pokročilých inovačních technologií).

Za posledních 15 let se jen do staveb zainvestovalo 3,6 mld. Kč, přičemž nejvýznamnějšími stavebními investicemi byla nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky, budova IT4Innovation, Nová aula a Centrum informačních technologií.

Kampus je vnímám jako městečko, veřejný prostor se studenty a zaměstnanci. Podle dlouhodobé vize současného vedení univerzity se postupně stane „živou laboratoří“. Jde o to, jak se nám podaří tyto věci skloubit dohromady. Náš areál by se mohl stát Smart Campusem. Tedy kampusem, který umí využívat data a poznatky poskytované digitálními a jinými IT technologiemi. Koncept umožní zlepšení provozu, další akademický rozvoj i zvýšení kvality života studentů a  zaměstnanců. Tzv. chytrá řešení souvisejí také s životním prostředím, optimalizací dopravy a parkování, osvětlením či odpady. Mají ale také například spojitost se zavedením 5G sítě nebo aplikací energetiky 4.0.

Fakta o kampusu:

  • Kampus VŠB-TUO (včetně FAST a FBI) má rozlohu 39,7 ha;
  • Kampus VŠB-TUO je SMART aneb kampus Poruba jako živá laboratoř
  • Kampus VŠB-TUO se neustále zkvalitňuje – chceme efektivně využívat stávající zdroje a hledáme zdroje nové, snižujeme spotřebu energií, méně zatěžujeme životní prostředí, optimalizujeme dopravu, parkování, osvětlení, odpady, atd.
  • V kampusu VŠB-TUO můžeme aplikovat zavedení 5G sítě, Průmysl 4.0, Energetiku 4.0, BIM

Fotogalerie kampusu