Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika III

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a ukázat, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat:
• chápat a používat základní pojmy z kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti;
• formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit
principy sběru, zpracování dat a prezentace relevantních údajů;
• volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat;
• navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat.

Povinná literatura

Otipka, P.-Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2006. ISBN 80-248-1194-4 .
Pavelka, L.-Doležalová, J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2003. ISBN 80-7078-976-X.
Dubovský, V., Jarošová, M., Krček, J., Krčková, J., Schreiberová, P., Volný, P.: Matematika III: Pracovní listy. 2015. ISBN 978-80-248-3875-5 .
Schreiberová, P., Rabasová, M.: Workbook for Statistics. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 2021. ISBN 978-80-248-4490-9 . http://mdg.vsb.cz/portal/en/Statistics_workbook.pdf

Doporučená literatura

Hradecký, P. a kol.: Pravděpodobnost. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-442-3.
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.
http://mdg.vsb.cz/portal/m3/


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2121
Zkratka MIII
Název předmětu česky Matematika III
Název předmětu anglicky Mathematics III
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.