Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody a statistika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače s numerickým řešením matematických úloh a se základními metodami statistické analýzy dat. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod, což by mělo umožnit rozhodnout o jejich použitelnosti při řešení konkrétních úloh, s nimiž se mohou setkat posluchači v jiných předmětech studia a v praxi. Důležitou součástí výkladu je algoritmická implementace metod a využití existujících programů určených pro numerické výpočty a statistickou analýzu dat.

Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat:
• rozeznat úlohy, které lze řešit numerickými postupy, a umět vybrat vhodnou numerickou metodu řešení;
• posoudit, zda vypočítané řešení je dostatečně přesné, případně určit příčiny, které neumožňují dosáhnout dané přesnosti;
• volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat;
• navrhnout algoritmický postup řešení úlohy a vybrat vhodný programovací prostředek.

Elektronické studijní opory

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Kučera, R.: Numerické metody, Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. (na http://mdg.vsb.cz/M/)
2. Otipka, P., Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. (na http://mdg.vsb.cz/M/)
3. Qaurteroni, A., Sacco, R., Saleri, F.: Numerical Mathematics. Springer, 2007.

Doporučená literatura

1. Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005.
2. Dalík, J.: Matematika. Numerické metody. Skriptum VUT, Brno 1992.
3. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2220/01
Zkratka NMS
Název předmětu česky Numerické metody a statistika
Název předmětu anglicky Numerical methods and statistics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.