Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistika a pravděpodobnost

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu
základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu
chápání procesů a dějů kolem nás, seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy
statistických dat a ukazát mu, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a
v praxi.
Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat:
• chápat a používat základní pojmy z kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti;
• formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit
principy sběru, zpracování dat a prezentace relevantních údajů;
• volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat;
• navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

V.Dubovský, M. Jarošová, J. Krček, J. Krčková, P.Schreiberová,P.Volný: e-skriptum, Matematika III: Pracovní listy, ISBN 978-80-248-3875-5 .
Pavelka, L.-Doležalová, J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. ISBN 80-7078-976-X.

Doporučená literatura

Otipka, P.-Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2006. ISBN 80-248-1194-4 .
Škrášek, S.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky III. SNTL, Praha 1990
Hradecký, P. a kol.: Pravděpodobnost. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-442-3.
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3144/01
Zkratka StPa
Název předmětu česky Statistika a pravděpodobnost
Název předmětu anglicky Statistics and Probability
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.