Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické modelování šíření škodlivin a požáru

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s teoretickými a praktickými přístupy u numerického řešení rozptylu škodlivin v atmosféře, pomocí nichž se naučí navrhnout matematický model pro řešení této aplikace a problém vyřešit. Významnou částí práce bude hodnocení řešení, porovnání s teorií a experimenty a stanovení mezí řešitelnosti v daném aplikačním oboru. Výsledkem mohou být doporuční pro případy havarijního plánování.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, Milada, Tomáš BLEJCHAŘ a Marian BOJKO. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti: učební text. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2491-8.

KOZUBKOVÁ, Milada. Modelování proudění tekutin: FLUENT, CFX [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1913-6.

ANSYS Fluent Users Guide, Theory Guide, dostuplné při instalaci studentské verze

Doporučená literatura

BOJKO, Marian. 3D proudění - ANSYS fluent: učební text [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2607-3.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0720/02
Zkratka NumModPo
Název předmětu česky Numerické modelování šíření škodlivin a požáru
Název předmětu anglicky Numerical Simulation of Pollutants and Fire Propagation
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.