Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Parciální diferenciální rovnice

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl,ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

Drábek, P.- Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. http://mi21.vsb.cz
Škrášek, J.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL Praha, 1986
James, G.: Advanced Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1993

Doporučená literatura

Franců, J.: Parciální diferenciální rovnice. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003. ISBN 80-214-2334-X
Drábek, P. – Holubová, G.:. Parciální diferenciální rovnice: úvod do klasické teorie. Západočeská univerzita, Plzeň 2001. ISBN 80-7082-766-1
Ošťádalová, E. a kol.: Parciální diferenciální rovnice. Skriptum VŠB Ostrava, 1988
http://mdg.vsb.cz/M
Qaurteroni, A., Sacco, R., Saleri, F.: Numerical Mathematics. Springer, 2007.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3143
Zkratka PDR
Název předmětu česky Parciální diferenciální rovnice
Název předmětu anglicky Partial Differential Equations
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.