Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka Tělesné výchovy na VŠB-TUO

Výuka Tělesné výchovy na VŠB-TUO
Zajímat se o sportovní vyžití dětí a mládeže, vést je k tělesné výchově (dále jen TV) a sportu, zvláště pak, když se tak neděje v rodině, je hlavním úkolem všech typů výchovně vzdělávacích institucí. Nevyjímaje vysoké školy, kde prostřednictvím kateder či ústavů TV je studentům nabízena pestrá škála tělocvičných aktivit. Vysoká škola se tak stává poslední vzdělávací institucí, která může vybudovat v mladém člověku kladný vztah ke sportu nebo ho k pravidelné sportovní činnosti přivést.

V následujícím textu jsou uvedeny některé závěry vzešlé z výzkumného šetření, které realizovala Katedra tělesné výchovy a sportu Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava. Výzkumné šetření proběhlo koncem zimního semestru akademického roku 2018/19, vyhodnoceno bylo v dubnu 2019. Dotazování se zúčastnilo 530 studentů, celkem bylo osloveno 2469 studentů všech sedmi fakult (největší počet respondentů byl z Ekonomické fakulty – 29,1% a z Fakulty elektrotechniky a informatiky – 27,5%). 81,3% dotazovaných byli studenti 1. ročníku (vysokému procentu odpovídá fakt, že TV je na VŠB-TUO v 1. ročníku povinná), 18,7% respondentů byli studenti ostatních ročníků. Šetření se účastnilo 65,3% žen a 34,7% mužů. Získaná data byla podrobena statistickému zpracování dat, konkrétně třídění 1. stupně.

Dotazník obsahoval 16 otázek uzavřených nebo polouzavřených, 3 otázky měly charakter zjišťování demografických údajů.

Hlavními cíli výzkumného šetření bylo:

1.      zjistit, zda mají vysokoškolští studenti zájem o tělocvičné aktivity a jak jsou spokojeni s možnostmi sportovat na VŠB-TUO;

2.      zjistit, jak jsou studenti VŠB-TUO spokojeni s úrovní prostředí na sportovištích školního kampusu;

3.      zjistit, které sportovní aktivity studenti VŠB-TUO preferují a v jakém čase;

4.      zjistit, co jim brání více se věnovat sportu, vytipovat hlavní překážky;

5.      zjistit, jak jsou studenti spokojeni s programovou nabídkou KTVS VŠB-TUO, s její pestrostí.

Některá závěrečná vyhodnocení provedeného výzkumu byla svým způsobem očekávaná, ale objevily se i zcela nečekané výsledky. Pro práci KTVS měly velký význam odpovědi týkající se přímo sportovního vyžití v univerzitním kampusu a programové nabídky sportovních činností. Většina respondentů hodnotila možnosti pro TV a sport na VŠB-TUO vesměs pozitivně - 37,2% dotázaných je s úrovní sportovního prostředí školního kampusu velmi spokojeno, 45,8% celkem spokojeno, 3,8% spíše nespokojeno a 1,7% velmi nespokojeno.

Na otázku Jak jste spokojeni s programovou nabídkou KTVS, s její pestrostí? odpovědělo 28,3% respondentů, že je velmi spokojeno, 49,4% celkem spokojeno, někdy ano, někdy ne 14%, spíše nespokojeno 6,6% a velmi nespokojeno je 1,7% respondentů

Domníváme se, že sportovní nabídka KTVS je pestrá, a to, co se týče výuky TV, tak nabídky v odpoledních a večerních hodinách. Veškeré lekce v této nabídce jsou vedeny odborníky z řad odborných asistentů KTVS, specialistů na konkrétní sport, zcela výjimečně vedou nabízené tělovýchovné aktivity externisté.

Studenti si pro své volnočasové aktivity ve školních sportovních zařízeních volí nejčastěji čas od 16 do 18 hodin (50,8%) a od 18 do 20 hodin (43,8%). Je pochopitelné, že čas do 16 hodin je vyplněn převážně studijními povinnostmi respondentů. Předpokládali jsme, že daleko více dotázaných si zvolí čas pro sportování až po splnění všech studijních povinností, tedy od 20 do 22 hodin. Tuto možnost přitom zvolilo jen 5,5% respondentů. Hlavní nabídku sportovních aktivit je tedy třeba orientovat do časového intervalu 16 - 20 hodin. Respondenti využívají sportoviště VŠB-TUO nejčastěji 1x týdně (27,7% dotázaných), několikrát týdně pouze 2,5% dotázaných a 47,1% respondentů sportovní areál vůbec nevyužívá. Co se týče preferovaných sportů – do pomyslného desetistupňového žebříčku oblíbenosti seřadili respondenti sporty následovně: kondiční kulturistika, aerobik, badminton, florbal, volejbal, fotbal, stolní tenis, tenis, horolezectví na umělé stěně, jóga.

Možnost sportování v areálu VŠB-TUO o sobotách a nedělích využívá 18,3% dotázaných studentů, většinou jsou to ti, kteří bydlí na vysokoškolských kolejích nebo nedaleko školy. S touto eventualitou sportování o víkendu vůbec nepočítá 40% respondentů. 39% dotázaných by možnost sportovat na sportovištích VŠB-TUO o víkendu využívalo pouze občas, nepravidelně. Studenti by přivítali on-line rezervaci sportoviště, což bude brzy realizováno.

Za negativní jev (který úzce souvisí s kvalitou práce KTVS) je považováno zjištění, že studenti nejsou dostatečně informováni o činnosti KTVS a její nabídce. Takto se vyjádřila téměř polovina respondentů. Přitom právě práce se studenty ve smyslu jejich informovanosti je jedním ze zásadních cílů KTVS. KTVS využívá možnosti propagace od tradičních nástěnek umístěných na frekventovaných místech školy, propagačních letáčků, přes informační světelné tabule umístěné ve vestibulu školy nebo na jednotlivých fakultách, až po využití internetu. KTVS má své vlastní webové stránky i facebook. Je třeba hledat odpověď na otázku, proč se studenti k informacím o KTVS nedostávají tak, jak bychom si přáli. Studenti jen velmi málo navštěvují webové stránky katedry a její facebookový profil. Je třeba se nad tím vážně zamyslet, pokusit se zjednodušit přístup k webovým stránkám a samotné stránky zatraktivnit, častěji je aktualizovat tak, aby se staly nejen zdrojem informací, ale byly hlavně motivací k tělocvičným aktivitám.

Další nemilou skutečností, která se týká činnosti KTVS je, že studenti velmi ojediněle využívají nabídky volitelných zimních a letních výcvikových kurzů. Domníváme se, že i v této oblasti je nabídka KTVS pro studenty pestrá. Zimní výcvikové kurzy se týkají sjezdového lyžování a snowboardingu, ale i běhu na lyžích. Letní výcvikové kurzy mají v nabídce turistiku, cykloturistiku, sportovní hry v přírodě, cvičení na klidné vodě či sjíždění českých řek na kánoích. Proč studenti organizovanou nabídku nevyužívají, je otázkou. Částečnou odpovědí na ni mohou být následující sdělení studentů:

·         nemám zájem účastnit se organizovaného pobytu a podřídit se jeho pravidlům,

·         na sportovní pobyty jezdím s okruhem mých nejbližších (rodina, kamarádi),

·         vybírám si destinace dle svého uvážení,

·         vybírám si program dle svého uvážení,

·         vybírám si termín pobytu dle svých časových možností,

·         výcvikové kurzy nejsou hodnoceny žádnými kredity.

Myšlenka, která platila v dřívějších letech, že se studenti díky sportovním kurzům adaptovali na vysokoškolské prostředí a seznamovali se se svými vrstevníky, jakoby nyní neplatila nebo ztratila na váze. Tuto skutečnost zaznamenaly všechny katedry a ústavy TV našich vysokých  škol, které nabízejí letní a zimní kurzy jako volitelný předmět. Zajímavostí na druhé straně je, že téměř nikdo z dotázaných si nestěžoval na finanční nedostatečnost, která by mu bránila se školních kurzů účastnit. Výcvikové kurzy KTVS jsou organizovány s myšlenkou finančně nezatížit studenty a naopak využít všech možností slev tohoto typu hromadných organizovaných zájezdů.

 

O prospěšnosti a nenahraditelnosti fyzického pohybu a tělesných cvičení v  životě každého jedince se shodují (byť pod různým úhlem pohledu) lékaři, pedagogové, sportovní trenéři a manažeři, přesto je stále velkým problémem současné společnosti tzv. sedavý způsob života I z tohoto pohledu se jevilo jako velmi znepokojující zjištění, že studenti VŠB-TUO nevyužívají v daleko větší míře možnost sportovat přímo v univerzitním kampusu, jehož součástí jsou dobře vybavená a udržovaná sportoviště. Jednotlivá sportoviště se nacházejí přímo v areálu vysokoškolských kolejí, v blízkosti většiny budov patřících jednotlivým fakultám, kde probíhá hlavní výuka. Domníváme se, že časové skloubení sportování s vyučovacím procesem by nemělo být problémem. Nabídka sportů je velmi pestrá a připravována se snahou zapojit do tělocvičných aktivit široké spektrum studentů. Ceny jednotlivých vstupů a permanentek pro volnočasové aktivity zvýhodňují studenty školy a ve srovnání s regionální konkurencí jsou velmi nízké. Sportovní nabídka KTVS je přizpůsobena zájmům a požadavkům studentů, včetně studentů se specifickými potřebami. Sportoviště využívaná KTVS jsou moderní, umožňují provozovat velký počet sportů, disponují dostatečným sociálním vybavením. Veškerá sportoviště studenti využívají zdarma v rámci TV, ať již povinné nebo volitelné, případně za mírný poplatek v odpoledních a večerních hodinách, denně téměř do 22.00 hodin. Před vyučovací jednotkou TV si mohou studenti vypůjčit také některá nářadí a náčiní nutná pro provozování daného sportu (míče pro kolektivní hry, tenisové a badmintonové rakety, karimatky, atp.), není třeba mít nebo nosit do výuky sportovní náčiní vlastní.

Chceme-li pomáhat naší mládeži ve smyslu většího zapojení do tělocvičných aktivit, musíme jí zprostředkovat přitažlivé pohybové aktivity, které povedou k trvalému zájmu o TV a sport. Pravidelná pohybová činnost již není otázkou individuálního zájmu jedince, ale stává se nutností vzhledem k tzv. sedavému způsobu života, k nárůstu civilizačních chorob, které útočí už na děti na nižších stupních vzdělávání. Vysoká škola je poslední výchovně-vzdělávací institucí, která ještě může pomoci tyto nepříznivé skutečnosti řešit. Cest je několik – do programu KTVS zařazovat vedle tradičních sportů i nové, přitažlivé tělocvičné aktivity, vysvětlovat studentům principy zdravého životního stylu a význam tělocvičné rekreace v něm. Učitelé tělesné výchovy musí umět kvalitně předávat své zkušenosti a učit pohybovým dovednostem tak, aby si je studenti nejen osvojili, ale i přenesli do svého osobního života a života své rodiny a časem vedli ke sportu i své děti. Sportování neznamená jen dosahování pevně stanovených limitů či zvládání složitých pohybových dovedností. Nejedná se ani o pouhé zvyšování fyzické zdatnosti, TV a sport v současnosti nabývají daleko širšího významu. Pohybové aktivity pomáhají v boji se stresem, mají význam pro duševní zdraví populace. Sport představuje velmi významnou oblast lidské činnosti, která má interdisciplinární charakter s významným sociálně-ekonomickým přínosem.

 

Text: Doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D., vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu

Foto: Josef Polák, Petra Valášková, Dis. 

Vloženo: 24. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět