Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2023!

Tělesná výchova a sport v době koronavirové

Tělesná výchova  a sport v době koronavirové
Cílem příspěvku je v širším kontextu dané problematiky seznámit čtenáře s výsledky výzkumného šetření ITVS z února 2021.

Zajímalo nás, zda v době probíhající pandemie spojené s šířením nemoci COVID-19, tedy v době omezení možností sportovně pohybových aktivit, jmenovitě rušení kontaktní výuky Tělesné výchovy (dále jen TV) na školách, se studenti-vysokoškoláci věnovali v rámci možností konkrétním sportovně pohybovým aktivitám. Hlavní metodou byla metodu dotazování, konkrétně on-line dotazník. Dotazování se zúčastnilo 1164 vysokoškoláků, studentů prvních ročníků všech sedmi fakult VŠB-TUO. Dotazníky byly podrobeny statistickému třídění dat prvního stupně.

Vzhledem k vysokému počtu dotazovaných studentů prvních ročníků VŠB-TUO, lze předjímat, že k podobným výsledkům bychom dospěli i u široké populace vrstevníků a zjištěná fakta zobecnit.  

Význam sportovních aktivit

Kondiční specialisté, výživoví poradci a zejména lékaři dlouhodobě již před vypuknutím pandemie COVID-19 zdůrazňovali jedinečný pozitivní přínos pravidelného pohybu ve fyzicky středně  náročných aktivitách konaných v řádu desítek minut 3-4 krát týdně  pro posílení imunitnity. Naopak jednorázová vysoká fyzická zátěž  netrénovaného organismu může vést k oslabení imunitního systému a zvýšenému riziku infekcí. Tělesná cvičení neoddělitelně patří k utváření fungujících sociálních kontaktů a a přispívají ke kvalitní duševní hygieně. Odolnost  vůči stresovým situacím je aktualizována právě v zátěžových individuálně a společensky náročných situacích, které pandemii doprovázely. Česká společnost sportovního lékařství reagovala aktuálně na nastálou pandemickou situaci kritickým a poučným pohledem s následujícím komplexem doporučení:

·         Vyhněte se vysoce náročné fyzické námaze

·         Omezte   pohybové aktivity o velmi vysoké intenzitě.

·         Při příznacích začínající virózy necvičte.

·         Po odeznění virózy zahajujte pohybovou aktivitu pozvolna.

·         Intenzitu a náročnost pohybové aktivity přizpůsobte vašemu osobnímu stupni trénovanosti.

·         Je nutné respektovat dřívější omezení vyplývající z vašich interních onemocnění či onemocnění pohybového aparátu.

·         Pokud se při konkrétní pohybové aktivitě objeví jakákoliv bolest, nesnažte se ji překonat.

·         Nezapomeňte na pravidelný pitný režim, racionální stravu a dostatek spánku.

·         I při uvolnění karantény se raději vyhýbejte vnitřním sportovištím a místům s vyšší koncentrací osob, zejména léčíte-li se s nějakým chronickým onemocněním nebo patříte k rizikovým skupinám.

·         Buďte pozitivně naladěni. Nezapomeňte, že „veselá mysl je půl zdraví.

·         Nesportujte, dokud symptom infekce zcela neodezní  (Pudilová & Tuka, 2020).

Dopad pandemie COVID-19  na sportovně pohybové aktivity

Od počátku svého vzniku se pandemie COVID-19 rozšířila v globálním měřítku a nejrůznější zákazy a omezení vyplývající ze snahy omezenit šíření nemoci, měly take výrazný dopad na výuku tělesné výchovy (TV). Uzavřené tělecvičny, sportovní haly, plavecké bazény, sauny, taneční a fitness studia, fyzioterapeutická centra, veřejné parky a hřiště - to vše rezultovalo ve zvýšeném objemu času tráveného doma bez standardní možnosti pravidelné sportovní aktivity nad rámec domácího případně přírodního prostředí.

ITVS VŠB-TUO (dřívější název KTVS) se dlouhodobě zajímá o názory studentů VŠB-TUO na výuku TV, o jejich volnočasové aktivity směrem k pohybovým činnostem. Pokud to bylo možné, ITVS vždy přizpůsobil nabídku tělesných cvičení požadavkům respondentů – studentů VŠB-TUO. Výzkumná šetření s cílem zjistit názory studentů na výuku TV a její kvalitu, na možnosti sportovního vyžití na VŠB-TUO, na úroveň sportovního prostředí, probíhala opakovaně od roku 1998. Poslední šetření před pandemií COVID-19 proběhlo v roce 2018. On-line dotazování se zúčastnilo 530 respondentů, studentů všech ročníků a všech fakult VŠB-TUO. Zajímali jsme se o výběr sportu, o spokojenost se sportovním vyžitím na VŠB-TUO, o preferování konkrétního dne a času ke cvičení v průběhu dne. Také nás zajímalo, kolikrát týdně využívají studenti nabídku KTVS ke svým volnočasovým aktivitám. Z tohoto výzkumného šetření vyplynulo převážně pozitivní hodnocení práce KTVS (s programovou nabídkou bylo velmi spokojeno 23% dotázaných a 47,5% uvedlo, že je spíše spokojeno, přitom spíše nespokojeno bylo pouhých 5,8% a velmi nespokojeno 1,5% respondentů). Podobně hodnotili studenti možnosti pro TV a sport na VŠB-TUO – velmi spokojeno bylo 28,3% a celkem spokojeno 49,4% dotázaných. (Pozn.: velmi podobných výsledků jako při dotazníkovém šetření z roku 2018 jsme získali také dotazováním v roce 2015).

ITVS (dříve KTVS) si vždy velmi cíleně budoval vztah ke sportujícím studentům. Kontakty probíhaly nejčastěji při výuce TV, sportovních kurzech, při trénincích vysokoškolského sportovního klubu (VSK VŠB-TUO), ale též při řadě sportovních akcí v průběhu akademického roku. Jednalo se o každodenní nabídku pohybových aktivit v odpoledních a večerních hodinách na sportovištích VŠB-TUO nebo o pestrou nabídkou tělesných cvičení během každého zkouškového období. ITVS pravidelně organizoval tradiční celoškolské velké sportovní akce - Sportovní den VŠB-TUO, běžecký závod Technika Run VŠB-TUO, týdenní příměstský sportovní tábor pro děti zaměstnanců VŠB-TUO nebo pravidelné cvičení pro děti mateřské školy VŠB-TUO.

Názory vysokoškoláků na měnící se podmínky výuky tělesné výchovy

Školní tělesná výchova byla v průběhu boje s pandemií dlouhodobě omezena nebo úplně pozastavena. Přitom TV je svoji povahou distančně téměř neřešitelná, navíc přednost ve výuce byla dána teoretickým předmětům. Termín „školní tělesná výchova“ se týká nejen dětí a  mládeže, ale i dospělých, neboť TV je vyučovacím předmětem na základních, středních i vysokých školách.

Postupně se vyučující tělesné výchovy začali zapojovat pomocí mobilních aplikací či on-line výuky do kontaktu s žáky, studenty. Bez dřívějších zkušeností začali natáčet tréninková videa, nabádali k pravidelné sportovní aktivitě, zdůrazňovali význam indoorových aktivit. Také vyučující ITVS si plně uvědomovali rizika, která sebou nese zákaz prezenční výuky tělesné výchovy. Znemožnění kontaktů se studenty vedlo k zpřetrhání vztahů mezi ITVS a studenty všech ročníků (výuka, zimní a letní sportovní kurzy, pravidelné sportovní akce). Zvláště citelné jsou důsledky zamezené školní TV u studentů prvních ročníků všech fakult. A to nejen po stránce nabídky tělesných cvičení, ale i v neméně důležité rovině omezení sociálních kontaktů. Studenti prvních ročníků vysokých škol akademického roku 2020/2021 jsou ti maturanti, které pandemická opatření postihla již v závěrečném ročníku střední školy.  Po cca 14 dnech prezenční výuky na vysoké škole byli opět odkázáni na distanční formu vzdělávání. Nestačili se seznámit s chodem studia na vysoké škole, nezískali kontakty na studenty vyšších ročníků a pravděpodobně se neznají ani členové vytvořených studijních skupin.

Poslední cílené dotazování studentů VŠB-TUO pod záštitou ITVS proběhlo v únoru 2021, v době zákazu TV, v době důsledných opatření spojených s omezením šíření nemoci COVID-19. V tomto šetření jsme se zajímali především o studenty 1. ročníků. Jak již bylo dříve předesláno, právě tito studenti, neměli souvislou výuku TV v druhém pololetí maturitního ročníku 2019/2020 a ani v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

Dotazníkového on-line šetření se zúčastnilo 1164 respondentů, studentů 1. ročníku všech sedmi fakult VŠB-TUO. Jednalo se o 758 mužů a 406 žen.

Na otázku, zda studentům v současné době pandemických opatření, chybí sportovní aktivity, odpovědělo 65,2% „ano, chybí“, 25,3% „nechybí“ a 9,5% odpovědělo, že se „o sport nezajímá“.

Další otázka se týkala pohybových aktivit, které mohli respondenti i v době vládních omezení sami provozovat. Odpovědi lze shrnout takto:

·         cvičil(a) jsem doma (42,5%),

·         využil(a) jsem možnost sportovat v přírodě (31,4%),

·         pohybovým aktivitám jsem se pravidelně nevěnoval(a) (22,3%),

·         neprováděl(a) jsem žádné pohybové aktivity (3,8%).

Dotazováním na konkrétní pravidelně prováděné sportovní aktivity bylo vytvořeno následující pořadí činností:

1.      procházky včetně venčení psa,

2.      pravidelné cvičení doma,

3.      běh,

4.      jízda na kole,

5.      nordic walking

6.      jiná pohybová aktivita.

V dalších otázkách nás zajímalo zapojení respondentů do aktivit, která v době rozvolnění vládních opatření nabízel ITVS VŠB-TUO (venkovní sportoviště, posilovna, aerobní sál – vždy za dodržování povoleného počtu cvičících a všech omezení). 74,1%  dotázaných této možnosti „nevyužilo vůbec“. Tento fakt je jistě ovlivněn skutečností, že studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích VŠB-TUO se vystěhovali a odjeli do míst svého trvalého bydliště. 15,4% respondentů využívalo možnost sportovat na sportovištích VŠB-TUO (byť s omezením) „velmi často“ a 10,6% dotázaných „občas“.

V době, kdy díky horšící se pandemické situaci v ČR, byly zakázány veškeré sportovní aktivity, nabízel ITVS na svém Youtube kanálu krátké videotréninky (aerobní cvičení, strečink, pilates, kruhový trénink), kterých bylo možné využít pro cvičení v domácím prostředí.

Na otázku, zda byla tato videa podnětem či inspirací pro domácí cvičení odpověděla naprostá většina respondentů (73%), že o těchto videích vůbec nevěděla. Přitom upozornění na možnost cvičit on-line pod vedením vyučujících ITVS byla avizována na webových stránkách ITVS nebo Facebooku ITVS.

K zamyšlení vede také odpověď respondentů na konkrétní otázku: „Chybí vám v době vládních opatření organizovaná tělesná výchova na VŠB-TUO?“. Jejich odpovědi:

·         velmi chybí (24,4%),

·         díky výuce TV jsem měl (a) možnost sportovat alespoň 1x týdně (31,3%),

·         nechybí mi vůbec (44,3%).

Znovu je třeba připomenout, že respondenti - studenti prvních ročníků se díky vládním omezením a zavedením distanční výuky prakticky nestačili porozhlédnout po škole, neseznámili se s vysokoškolským prostředím a specifiky studia na vysoké škole, nezjistili možnosti ke sportování na VŠB-TUO, neseznámili se s nabídkou sportovních aktivit ITVS. Od poloviny září 2020, kdy byla distanční forma výuky zavedena, bylo znemožněno sportovat a využívat dobře vybavených sportovišť VŠB-TUO. Pevně věříme, že opět navážeme na pravidelnou výuku TV, na tradiční nabídku sportovních aktivit ITVS v akademickém roce 2021/2022.  Bohužel, o studenty prvních ročníků akademického roku 2020/21 jsme přišli a ITVS o ně bude muset dobře vytvořenou nabídkou sportovních činností nejen velmi usilovat, ale pokusit se je vrátit na sportoviště a nabádat k pravidelným různorodým sportovním aktivitám.

Text: doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.,  ITVS VŠB-TUO 

Vloženo: 31. 5. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět