Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2024!

25. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO

25. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO
Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava byla založena 1. ledna roku 1997. Od té doby vychovala přes 4600 úspěšných absolventů, navázala spolupráci v oblasti vědy a výzkumu na národní, ale také mezinárodní úrovni.

O její vznik, který si vynutil rozvoj stavebního průmyslu v regionu, se zasloužili prof. Jiří Bradáč a prof. Jindřich Cigánek, za podpory města Ostravy. Oslavy proběhnou ve čtvrtek 20. ledna 2022 v prostorách Auly a samotné fakulty.

Za 25 let svého trvání akreditovala fakulta studijní programy, které reflektují aktuální potřeby stavebního průmyslu. Nabízené obory Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství lze studovat v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni v českém i anglickém jazyce. Mezi vyučujícími jsou skutečné kapacity v oboru, které získávají mnohá ocenění. „Jako první, když jsem nastoupil do funkce, jsem si dal do vínku sehnat to nejlepší, co bylo k dispozici v České republice, aby se doplnily chybějící kapacity vzhledem ke generačním obměnám,“ vzpomíná na své počátky ve funkci děkana fakulty Radim Čajka.

Již během studia se studenti setkají s řešením reálných projektů. Ve spolupráci s městem a městskou organizací MAPPA se např. zabývají urbanistickým řešením vybraných lokalit, návrhem objektů nebo úpravou veřejného prostranství. Samozřejmostí je také spolupráce na bakalářských a diplomových prací s firmami a institucemi v oboru. Některé z firem nabízí studentům i stáže nejen v ČR, ale také v zahraničí. Většina absolventů tak nemá problémy s uplatněním na trhu práce.

Historie fakulty sahá do počátků vzniku samotné VŠB-TUO, kdy byla založena Katedra civilního stavitelství v roce 1904. K dalším úvahám o zřízení stavební fakulty dochází v 60. letech 20. století. Ovšem až podpora představitelů profesních stavebních, projekčních a výstavbových organizací spolu s představiteli české báňské správy v roce 1996 a vstup Magistrátu města Ostravy do jednání s rektorem VŠB-TUO vedli ke zřízení fakulty. Velmi důležité osoby při tomto jednání byly prof. ing. Jiří Bradáč, DrSc. a prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., který se stal i prvním děkanem fakulty.

Další důležité milníky v historii fakulty jsou stavba pavilonu velkých poslucháren v roce 2009 a Experimentálního a diagnostického stavebního centra v roce 2015, které pro oblast výzkumu provádí statické a dynamické zkoušky na reálných konstrukcích. Některé prostory již nevyhovovaly aktuálním potřebám. „Tak vznikla myšlenka tzv. Srdce FAST, do které se zapojili i samotní studenti a akademická obec. Podařilo se tak vybudovat bufet, vznikly odpočinkové zóny pro studenty a další prostory,“ popisuje rozvoj fakulty děkan Radim Čajka.

V rámci vědecko-výzkumných aktivit je fakulta zapojena do řady tuzemských i zahraničních projektů výzkumného a pedagogického charakteru. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních univerzit a je zapojena do mezinárodních programů, které podporují mezinárodní mobility studentů a pedagogů.

Ve spolupráci s ostatními pracovišti univerzity fakulta zahájila přípravu významných evropských projektů na revitalizaci Moravskoslezského kraje po ukončení těžby uhlí. Rovněž je zapojena do připravovaných projektů Národních center kompetence, v loňském roce podepsala zakládající memorandum o spolupráci v platformě Stavebnictví 4.0.

Vloženo: 17. 1. 2022
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět