Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

Přinášíme vám závěrečnou zprávu s výsledky genderového auditu

Přinášíme vám závěrečnou zprávu s výsledky genderového auditu
V úvodu bychom vám rádi připomněli, že naše univerzita se rozhodla přistoupit ke čtyřiceti principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Od června roku 2021 se můžeme pyšnit označením HR Excellence in research award, tedy prestižním oceněním udělovaným Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

S výše uvedeným souvisí i Genderový audit, který byl realizován jako součást projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II., reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014694, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a je jednou z aktivit Akčního plánu v rámci naplňování cílů získaného prestižního ocenění HR Award.

Genderový audit proběhl na naší univerzitě v období září až prosince 2021. Zahrnoval analýzu interních a externích dokumentů, analýzu informací získaných z individuálních a skupinových rozhovorů s celkem 61 osobami a z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 830 zaměstnanců/kyň, v závěru byl zakončen předáním Závěrečné zprávy z genderového auditu. Auditorský tým vedla Mgr. Kateřina Kaňoková - genderová expertka, členka Genderové expertní komory ČR. Součástí realizačního týmu byla dále Ing. Olga Horrová, genderová expertka, která realizovala oponenturu Závěrečné zprávy genderového auditu.

Na základě proběhlého genderového auditu naše univerzita získala Certifikát o provedení genderového auditu dle platného Standardu Genderového auditu, jenž vydal Úřad vlády ČR v březnu 2016. Součástí Závěrečné zprávy je přehledný souhrn hodnocení a doporučení pro jednotlivé oblasti, jako je Personální politika, Hodnocení a odměňování práce, Slaďování pracovního a rodinného života a Kultura organizace.

Dle specifikace hodnocení obdržela univerzita ve výše uvedených oblastech většinově hodnocení
„ano - splněno“ a „ano - splněno s výhradou“ (spíše ano, ale budou navržena zlepšení), ani v jednom případě „ne - nesplněno“.

Níže uvádíme detailní souhrn hodnocení pro jednotlivé oblasti.

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST PERSONÁLNÍ POLITIKY

a) Analýza personálního obsazení

Ano - splněno

b) Proces oslovení pracovních sil/genderově korektní inzerce                  

Ano - s výhradou

c) Proces výběru a přijímání zaměstnanců/kyň a Adaptační proces          

Ano - splněno

d) Propouštění/odchod zaměstnanců/kyň                                                      

Ano - splněno

e) Věková diverzita a Age management                                                          

Ano - s výhradou   

f) Vzdělávání – osobní a pracovní rozvoj zaměstnanců/kyň                        

Ano – splněno

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE

a)       Hodnocení a zpětná vazba                                                                                 

Ano - s výhradou

b)      Odměňování                                                                                                          

Ano - s výhradou

c)       Benefitní systém                                                                                                   

Ano -  splněno

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO/OSOBNÍHO ŽIVOTA

a)       Flexibilní formy práce 

Ano - splněno

b)      Aktivity, usnadňující slaďování práce a rodiny                                           

Ano - splněno

c)       Management mateřské a rodičovské dovolené                                        

Ano - s výhradou

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST KULTURY ORGANIZACE

a)       Přístup k politice rovných příležitostí                                                            

Ano - splněno

b)      Systém komunikace                                                                                            

Ano - splněno

c)       Genderově korektní jazyk                                                                                 

Ano - s výhradou

d)      Pracovní prostředí/atmosféra/negativní jevy na pracovišti                  

Ano - splněno 

Každé hodnocení jednotlivé oblasti obsahuje i doporučení, ze kterých bude v dalším kroku podrobně rozpracován Plán genderové rovnosti, který je od roku 2022 povinným prvkem programu Horizont Evropa a je novou podmínkou způsobilosti pro uchazeče z řad veřejných vysokých škol a výzkumných organizací.

Jako příklady doporučení ze Závěrečné zprávy uvádíme:

  • zajistit vzdělávání pro všechny zaměstnance/kyně na témata: rovné příležitosti/rovné zacházení, diverzita, slaďování pracovního a rodinného/osobního života, diskriminace/diskriminační prvky – jak je rozpoznat a jak se jim bránit, genderová dimenze ve výzkumu, gender/genderové stereotypy a předsudky,
  • v oblasti hodnocení zaktualizovat a nastavit všechny faktory transparentně tak, aby byl systém hodnocení pro zaměstnance/kyně srozumitelný a jasný,
  • obnovit realizaci Monitoringu/mapování potřeb zaměstnanců/kyň, doporučuje se vzdělávání pro zvýšení znalostí v oblasti (anti)diskriminace a vhodnou formou zpracovat téma rovného zacházení a (anti)diskriminace do některého ze stávajících dokumentů.

Všechna doporučení, kompletní hodnocení, příklady dobré praxe a mnohé další je obsahem Závěrečné zprávy z genderového auditu a je k nahlédnutí na webu univerzity www.vsb.cz pod záložkou Univerzita/HR Award/Dokumenty.

Text: Tým HR Award  

Foto: ilustrační

Vloženo: 3. 3. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět