Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO má zpracovaný plán genderové rovnosti

VŠB-TUO má zpracovaný plán genderové rovnosti
Jak jste již byli informováni, VŠB-TUO prošla v období září – prosinec 2021 genderovým auditem (auditem rovných příležitostí).

Zjištění z genderového auditu potvrdilo, že VŠB-TUO dodržuje zásady rovnosti, přistupuje k politice rovných příležitostí zodpovědně a otevřeně, podporuje rovné zacházení, nediskriminační přístup a také oblast slaďování pracovního a rodinného/osobního života.

Svým zaměstnancům a zaměstnankyním poskytuje vhodné pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí. VŠB-TUO realizuje pravidelné mapování spokojenosti svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Ale vždy je prostor pro zlepšení.

Proto každé hodnocení jednotlivé oblasti v rámci genderového auditu obsahovalo i doporučení, ze kterých byl v dalším kroku podrobně rozpracován Plán genderové rovnosti pro období 2022-2026 (Gender Equality Plan, zkráceně GEP), který si klade za cíl podpořit rozvoj kvalitní personální politiky a péče o zaměstnance a zaměstnankyně v kontextu rovných příležitostí. Plán genderové rovnosti je plně v souladu se Strategickým záměrem VŠB-TUO 2021-2027. Plány genderové rovnosti jsou od roku 2022 novou podmínkou způsobilosti pro uchazeče z řad veřejných vysokých škol a výzkumných organizací v rámci programu Horizont Evropa.

VŠB-TUO na základě toho, že prošla genderovým auditem a má zpracovaný Plán genderové rovnosti, usiluje hlavně o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V následujících letech bude univerzita usilovat o další zlepšení podmínek genderové rovnosti a rozvoj kultury rovných příležitostí. Plán genderové rovnosti VŠB-TUO se týká těchto prioritních oblastí:

› organizační kultura,

› genderová vyváženost ve vedení a rozhodování,

› genderová rovnost při náboru a kariérním postupu,

› slaďování pracovního a rodinného/osobního života,

› začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a vzdělávání,

› opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování.

Plán aktivit, které se budou realizovat, byl zpracován nezávislou genderovou konzultantkou ve spolupráci s pracovní skupinou VŠB-TUO pro rovné příležitosti. Tato pracovní skupina bude realizovat některé aktivity přímo, u jiných, které jsou v kompetenci konkrétních útvarů, bude sledovat postup jejich implementace v souladu s časovým harmonogramem GEPu. Některé aktivity jsou již realizovány a bude se v nich pokračovat, některé aktivity jsou zcela nové. Garantem realizace GEPu je kvestorka VŠB-TUO ve spolupráci s týmem, který byl pro tento účel vytvořen.

V rámci jednotlivých prioritních oblastí jsou vždy specifikována Aktuální opatření/Nová opatření; Popis aktivity (akce); Indikátor/výstup; Cílová skupina; Odpovědnost; Zdroje; Termín realizace. Systém hodnocení a průběžný monitoring bude nastaven v pravidelné roční periodicitě, kdy vždy na začátku nového kalendářního roku bude vyhodnoceno plnění plánu za předchozí kalendářní rok, a to formou roční Zprávy realizace GEPu.

GEP je k nahlédnutí na webu univerzity www.vsb.cz pod záložkou Univerzita/HRAward/Dokumenty.

Text: Tým HR Award

Vloženo: 12. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět