Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Česko-polská konference RASPO 2022 je již na EKF tradicí

Česko-polská konference RASPO 2022 je již na EKF tradicí
V úvodu zimního semestru, dne 8. 9. 2022, se na Ekonomické fakultě VŠB-TUO uskutečnil již 5. ročník mezinárodní vědecké konference „Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska – podpora udržitelného rozvoje“ (RASPO 2022).

Konferenci pořádala Katedra veřejné ekonomiky EKF VŠB-TUO pod záštitou děkana Ekonomické fakulty doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc. a byla realizována v rámci projektu „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce“ reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

Cílem konference již tradičně je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými a budoucími otázkami rozvoje česko–polského příhraničí. Mezi nejdiskutovanější témata obvykle patří ekonomické a sociální výzvy udržitelného rozvoje, ekonomika a veřejné služby na místní úrovni, udržitelná veřejná správa a přeshraniční spolupráce, kultura a vzdělávání a environmentální výchova. 

Konference se zúčastnilo na 50 odborníků a akademických pracovníků z českých a polských univerzit, z nichž třetinu pak tvořili účastníci z Polska. Největší zastoupení polských účastníků bylo zejména z univerzit v Opolí, Radomi, Vratislavi či Katovic. Z českých účastníků, kromě zástupců z EkF, se konference účastnili především odborníci z vysoké školy CEVRO institut v Praze a Vysoké školy podnikání a práva, a.s., Praha. Svou účastí konferenci podpořili také partneři z Opolské univerzity, kteří participují na společných aktivitách česko-polského projektu, v rámci kterého byla konference pořádána.

Konferenci zahájila docentka Iveta Vrabková, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, která srdečně přivítala účastníky konference a čestné hosty a vyjádřila potěšení nad tím, že konference se po předchozích dvou online ročnících koná v prezenční formě. Poté se ujal slova proděkan pro rozvoj Ekonomické fakulty VŠB-TUO doktor Aleš Lokaj, který akcentoval důležitost spolupráce mezi českými a polskými univerzitami a rozvoj mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. Za hosty vystoupila paní proděkanka Opolské univerzity doktorka Agnieszka Bobrowska, která zmínila dobrou spolupráci mezi Opolskou univerzitou a EkF VŠB-TUO a víru, že se bude i v budoucnu dále rozvíjet.

Manažerka projektu, doktorka Eva Ardielli poté představila projekt řešený ve spolupráci s kolegyněmi z Opolské Univerzity, v rámci kterého jsou v roce 2022 kromě konference RASPO plánovány další aktivity, výukového charakteru, zaměřené na zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností studentům obou zapojených vysokých škol – VŠB-TUO a Univerzity v Opolí. V průběhu října a listopadu budou realizovány 4 online odborné semináře pro české a polské studenty, zaměřené na implementaci veřejných politik v České republice a Polsku, významných pro rozvoj regionu (jako vzdělávání, zdravotnictví, neziskový sektor a bydlení). Projekt si klade za cíl tímto přispět ke zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce v příhraničních oblastech České republiky a Polska.

V odborné části konference akademici a studenti českých a polských univerzit sdíleli své odborné zkušenosti a vědecké poznatky. Mnoho témat zahrnovalo ukrajinskou migraci, dopady pandemie a zdraví populace. Většina příspěvků pak vyvolala i širokou odbornou diskusi.

Konference byla završena společenským večerem v hotelu Mercure, kde se účastníci konference sešli k posezení a v přátelské atmosféře ukončili pořádanou akci. Konference RASPO 2022 letos opět zaznamenala kladné ohlasy ze strany českých účastníků i polských parterů a přispěla k prohloubení česko-polské spolupráce a výměně znalostí nejen mezi univerzitami na mezinárodní úrovni, ale také mezi studenty a veřejností.

Text: Ing. Eva Ardielli, Ph.D., manažer projektu

Fotografie: Ing. Marek Ťapťuch

Vloženo: 14. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět