Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO si je významu udržitelnosti vědoma

VŠB-TUO si je významu udržitelnosti vědoma
Rozhovor s Marcelem Šihorem, manažerem udržitelnosti, o konkrétních krocích, které VŠB-TUO v oblasti udržitelnosti učinila a činí, jaké akce pořádá a jak v této oblasti vzdělává své studenty a zaměstnance.

VŠB-TUO se již dříve zavázala k aplikaci principů třetí role organizací. Je dlouhodobě velmi aktivní v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Nově má také manažera udržitelnosti, kterým se stal MARCEL ŠIHOR. Jaké konkrétní kroky VŠB-TUO v oblasti udržitelnosti učinila a činí, jaké akce pořádá a jak v této oblasti vzdělává své studenty a zaměstnance, nám odpověděl v rozhovoru.

Pojem udržitelnost dnes rezonuje společností. Jaké kroky v oblasti udržitelnosti VŠB – Technická univerzita Ostrava učinila a činí?

V oblasti udržitelného rozvoje je VŠB-TUO velice aktivní. Jakožto technická univerzita se věnujeme řadě projektů, jež přispívají k udržitelnému rozvoji nejen na úrovni školy, ale i celého regionu.

Můžete jmenovat nějaké konkrétní příklady?

Jedním z příkladů je projekt REFRESH, zaměřený na podporu transformace Moravskoslezského kraje, s jeho historickými vazbami na uhlí a těžký průmysl, k udržitelné energetice, podpoře průmyslu 4.0, environmentálních a chytrých technologií. Dalším významným projektem je MATUR. Ten se soustředí na vývoj materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj. Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) představuje další významnou iniciativu, která se zaměřuje na inovace v energetice a environmentálních technologiích, s cílem odklonit se od závislosti na fosilních palivech a podporovat udržitelný rozvoj.

Jaké další konkrétní výstupy můžeme očekávat?

V první řadě je to příprava univerzitní strategie udržitelnosti. Tento strategický dokument bude obsahovat nejen vizi, kam chce univerzita v této oblasti směřovat, ale také akční plán jak tuto vizi naplnit.

VŠB-TUO byla zapojena do projektu UNILEAD. Kolikrát se už účastnila? Na co se projekt UNILEAD zaměřuje?

Přesně tak, univerzita se aktivně zapojila do tohoto projektu v obou letech jeho trvání, tedy v letech 2022 a 2023, a to společně s 24 vysokými školami po celé České republice. Tento projekt byl zaměřen nejen na aktivity pro naplňování udržitelných cílů SDG (Sustainable Development Goals), ale i na posílení vzájemné spolupráce a sdílení dobré praxe v různých oblastech univerzitního života.

Jaké bylo zaměření projektu?

Zaměření bylo široké, zahrnovalo oblasti jako energetický management, zodpovědné nakupování, udržitelné stravování a řadu dalších důležitých témat. VŠB-TUO sehrála klíčovou roli jako garant v oblasti udržitelné IT infrastruktury a elektronizace, ale také jako aktivní spolutvůrce v dalších oblastech. Pokračování projektu, UNILEAD II, pak přineslo vývoj obecných strategií pro různé aspekty udržitelnosti, které jsou vzájemně propojené a doplňují se. Vznikla tak sada doporučení, jenž slouží jako průvodce pro univerzity, jak směřovat k udržitelnému rozvoji. Tento průvodce nabízí nejen teoretické základy, ale také praktické návody a příklady dobré praxe, které mohou univerzity využít k implementaci udržitelných řešení ve svých provozech a procesech.

Běží projekt i nadále?

V tomto roce projekt jako takový nepokračuje. Ale co pokračuje, jsou navázané vztahy napříč univerzitami v ČR v této oblasti. Společně se připravují podklady, pro chystaný projekt v rámci národního plánu obnovy, který bude na tématiku udržitelnosti přímo navazovat.

Proč by se udržitelným rozvojem a společenskou odpovědností měly zabývat vysoké školy?

Vysoké školy připravují budoucí generace, mohou tedy ovlivnit jejich myšlení a směřovat ho směrem k udržitelné budoucnosti. Stejně tak hrají důležitou roli v oblasti vývoje řady environmentálních technologií, které snižují dopad člověka na životní prostředí. A v neposlední řadě vysoké školy často spolupracují s místními samosprávami a průmyslovými partnery na realizaci udržitelných projektů a strategií.

Svět se neustále dynamicky mění. Jen v poslední dekádě jsme zažili pandemii, stále probíhající válku na Ukrajině nebo energetickou krizi. Co to pro univerzitu znamená?

Univerzita sama představuje dynamický organismus, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje různým vlivům, ať už jsou tyto vlivy pozitivní či negativní. Každá taková změna přináší impuls pro inovace a adaptaci. V důsledku energetické krize škola upravila teplotní podmínky ve svých budovách, zároveň ale došlo k zefektivnění řízení spotřeby elektrické energie a tepla. Pandemie covid-19 zase odhalila zásadní význam nových technologií pro moderní vzdělávací procesy. Tyto události ukazují, jak je důležité být flexibilní a otevřený novým přístupům a řešením.

Má VŠB – Technická univerzita Ostrava samostatnou strategii udržitelného rozvoje? Má ji ve svém strategickém záměru?

VŠB – Technická univerzita Ostrava v současné době samostatnou strategii udržitelného rozvoje nemá, přesto je toto téma integrováno a řešeno v rámci Strategického záměru VŠB-TUO pro období 2021-2027. Univerzita si je potřeby tohoto strategického dokumentu vědoma a v reakci na tuto potřebu byl jmenován odborný tým, který má za úkol tuto strategii připravit. Tento dokument se stane jedním ze strategických záměrů univerzity, což ukazuje na závazek univerzity k principům udržitelnosti a její snahu integrovat tyto principy do vlastního kurikula.

Sledujete i zahraniční univerzity, kterými jste se nechali inspirovat a aktivity, které od nich chcete převzít?

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) představují celosvětovou agendu, což vyžaduje sledování různých trendů a aktivit na mezinárodní úrovni. Je důležité zdůraznit, že inspirace pro realizaci těchto cílů pramení nejenom z mezinárodního prostředí, ale také z výměny dobré praxe mezi českými univerzitami prostřednictvím projektu UNILEAD. Řada univerzit již implementuje principy biodiverzity ve svých kampusech a věnuje se vytváření takzvaných zelených kampusů a naše univerzita není výjimkou. Tato snaha o zelené a udržitelné kampusy je klíčová pro integraci principů udržitelnosti do každodenního života a provozu univerzit, což přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale i k šíření povědomí o udržitelném rozvoji mezi studenty a akademickou obcí.

Udržitelnost zasahuje do mnoha oblastí, ať už se to týká výběru jídla, módy, doplňků nebo třeba nábytku. Jak se univerzita staví k tomuto?

V rámci podpory udržitelné módy pořádáme BAZAR VŠB-TUO, kam mohou přispívat jak zaměstnanci, tak studenti svým oblečením, doplňky, botami, ale i hračkami a knihami. Tyto předměty pak mohou být prodány, vyměněny nebo darovány, což podporuje kulturu recyklace a znovupoužití. Ve spolupráci se studentským spolkem ESN VŠB-TUO připravujeme v areálu kolejí Food Collection a Flea Market. Tato iniciativa umožňuje studentům, kteří odjíždějí, ponechat nespotřebované uzavřené trvanlivé potraviny, kuchyňské nádobí či malé spotřebiče, které pak mohou jiní studenti využít. Tím se snižuje množství odpadu a podporuje se sdílení mezi studenty.

A co stravování?

V oblasti stravování se zaměřujeme na podporu bezmasých jídel. Ve spolupráci s organizací PROVEG připravujeme celoměsíční výzvu, během které budeme osvětově působit na podporu bezmasých možností v naší menze. Tím chceme motivovat jak zaměstnance, tak studenty k udržitelnému stravování.

Co dále univerzita nabízí?

Kromě toho univerzita nabízí platformu pro výměnu nevyužitého nábytku a spotřebičů mezi jednotlivými pracovišti. To nejen podporuje interní recyklaci, ale také snižuje potřebu nových nákupů. Ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL se věnujeme likvidaci elektronického odpadu, který je zčásti zpracováván v chráněných dílnách. Konkrétně v našem regionu se jedná o spolupráci s charitou Opava, kde probíhá separace a recyklace tohoto odpadu. Tímto přístupem nejen minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí, ale také přispíváme na dobrou věc.

Probíhá na univerzitě osvěta mezi studenty, studentkami, zaměstnanci a zaměstnankyněmi o udržitelném rozvoji?

Univerzita se aktivně zapojuje do různých akcí a projektů zaměřených na tuto oblast udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Získala za to celou řadu ocenění na lokální i národní úrovni. Úspěšně se zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje, kde probíhaly workshopy pro zaměstnance a širokou veřejnost. V nadcházejícím období připravuje řadu osvětových akcí a kampaní na podporu nejen udržitelnosti, ale i životního prostředí.

Co byste ze své zkušenosti poradil rodinám i jednotlivcům, aby bylo fungování jejich domácností udržitelnější?

Je zásadní již od mladého věku vštěpovat dětem základní návyky, jako je třídění odpadu, úspora vody při mytí zubů nebo vypínání světel při odchodu z místnosti. Rovněž je důležité podporovat používání láhví na vodu a jídelních boxů, které lze opakovaně používat. Tento přístup by měli uplatňovat i dospělí tím, že omezí používání jednorázových obalů ve prospěch přírodních a opakovaně použitelných materiálů. Jednoduchým tipem pro udržitelnější a ekonomicky efektivnější domácnost je přechod na LED osvětlení, které spotřebuje jen zlomek elektřiny ve srovnání s tradičními žárovkami a efektivní větrání (krátce a intenzivně, nikoli neustále), což přináší úspory tepelné energie. Stejně tak preference hromadné dopravy před cestováním osobním automobilem. Tyto, na první pohled drobné kroky, hrají klíčovou roli, přičemž největší význam má osvěta a vzdělávání v této oblasti.

Jsou lidé vůči udržitelnosti vnímavější, například z pocitu vlastního ohrožení nebo strachu o budoucnost následujících generací?

Pohledy na udržitelnost se různí v závislosti na geografické poloze a sociálním postavení jednotlivců. V období zvýšeného povědomí o klimatických změnách a znečištění se někteří lidé stávají více vědomi svého životního stylu a snaží se žít v souladu s principy ochrany přírody. Na druhou stranu existují skupiny, pro které udržitelnost nehraje důležitou roli. Tato rozmanitost přístupů ukazuje, že je nezbytné hledat způsoby, jak o udržitelnosti komunikovat efektivně, tak aby bylo možné zapojit co nejširší spektrum lidí.

Text: Barbora Urbanovská

Foto: Petr Ptašek

Vloženo: 11. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět