Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika II

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/PV_PracovniListyM2.pdf
Dobrovská, V.- J.-Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných - Matematika IIb. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0656-8.
Vlček, J. – Vrbický, J.: Diferenciální rovnice – Matematika IV. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1997. ISBN 80-7078-438-5.
Kreml, P.: Mathematics II, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0798-X

Doporučená literatura

http://homel.vsb.cz/~skn002/dl/MII_priklady.pdf
http://mdg.vsb.cz/portal/
Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986.
Pavelka, L. – Pinka, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné – Matematika III. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-654-X.
Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-545-4.
Harshbarger, R.J.-Reynolds, J.J.: Calculus with Applications. D.C.Heath and Company, Lexington1990, ISBN 0-669-21145-1 


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2112
Zkratka MII
Název předmětu česky Matematika II
Název předmětu anglicky Mathematics II
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.